O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 391

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

obvod č. 34, člen komise výstavby a VLK Měst NV), Jan Trödler (45let, technik JZD Vzlet Nové Město na Mor., bez politické příslušnosti, bytem Radňovice 46, vol. obvod č. 83, člen komise veřejného pořádku Měst NV); František Kučera (56 let, řidič ČSAD Žďár n/S., bez politické příslušnosti, bytem Nové Město na Moravě, Na výsluní 897, vol. obvod č. 1, místopředseda komise obchodu a CR Měst NV). Usnesení plenárního zasedání uložilo m.j. radě Měst NV zpracovat vlastní koncepci o zdraví obyvatel do roku 2000 a tuto koncepci využít jako podkladu pro vypracování volebního programu NF na příští volební období, projednat návrh využití budov Horáckého muzea a Horácké galerie výtvarného umění a ve smyslu změn v Ústavě ČSSR neodkladně zabezpečit, aby ve všech platných usneseních a dokumentech přijatých od voleb v roce 1986 byly zrušeny texty a citace, které zdůvodňují a podporují vedoucí úlohu KSČ nebo se na ni odvolávají, aby v návrzích závěrů z následujících jednání volených orgánů nebyly podrobné citace uváděny a postupovalo se důsledně v duchu změněné ústavy ČSSR.

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě pracoval i v roce 1989 ve stejných aktivech i se stejným počtem členů jak v minulém roce. Z úspěšných akcí sboru v tomto roce je třeba vyzdvihnout následující:

Setkání padesátníků Setkání padesátníků - rodáků novoměstských a jejich spolužáků se konalo dne 17. června 1989. K tomuto setkání byl již tradičně vyhotoven tiskem t. zv. List oběžný, který byl zaslán jubilantům v časovém předstihu. Účastníků se sešlo celkem 76. Po přijetí představiteli města v obřadní síni Měst NV, slavnostním přípitku a neformální besedě byl jubilantům předán pamětní list. Poté se účastníci setkali v budově školy na Sekaninově náměstí se svými bývalými učiteli a prohlédli si celou školu, kde si rovněž, mnohdy s neskrývaným dojetím, zavzpomínali. Celé setkání vyvrcholilo slavnostním přátelským posezením v prostorách Městského kulturního domu.

Stužkování dětí MŠ 22. června 1989 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti již tradiční Stužkování dětí, které vycházejí z mateřských škol. Budoucích 160 prvňáčků přišli pozdravit do Městského kulturního domu zástupci Měst NV. S přáním mnoha úspěchů v práci v základních školách byly dětem předány stužky, pamětní knížky a upomínkové předměty. Celá tato oslava byla bohatě navštívena, hlavně z řad rodičů dětí.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová