O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 387

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

akcí „Z“ na rok 1989, zprávu o rozboru stavu kriminality v obvodu působnosti Měst NV za rok 1988, informační zprávu o rekonstrukci Gottwaldovy ulice, POZ jarních směn NF. Rada schválila usnesení o připravenosti investičních akcích „Z“ na rok 1989, usnesení ke stanovení správního poplatku za konání sňatku mimo stanovený den. Rada souhlasila se zasláním dopisů předsedou Měst NV organizacím v ČSR o pomoc v zajištění výstavby a provozu restaurace na Gottwaldově ulici s termínem zahájení výstavby v roce 1989 nebo 1990, se začleněním Mě K v Novém Městě a knihoven v Křídlech, Jiříkovicích, Olešné, Petrovicích, Pohledci, Radňovicích, Rokytně, Slavkovicích, Zubří, Hlinnném a Nové Vsi do okresní knihovny ve Žďáře n/S. v rámci systému veřejných knihoven v okrese za podmínky, že na řádný provoz a údržbu budov a místností bude do rozpočtu Měst NV od ONV přiděleno ročně 40 tis. Kčs na běžnou údržbu, otop, elektřinu a úklid. V měsíci dubnu se pak rada Měst NV sešla rovněž dvakrát a to 5. a 19. dubna 1989. Rada projednala a vzala na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření Měst NV a jím řízených organizací za rok 1988, POZ májových oslav 1989, snížení odměn za špatné plnění úkolů řediteli MKD ing. Sládkovi o 40 %, zprávu ředitele Okresního muzea ve Žďáře n/S. k expozičnímu využití Horáckého muzea po generální rekonstrukci. Souhlasí se založením výrobního družstva RADIO v našem městě, které se bude zabývat vývojem a výrobou elektrotechnických zařízení. Pro tuto činnost pronajme místnost ZO Svazarmu. Dále byla projednána zpráva o činnosti kina v Novém Městě na Moravě. Uložila předsedovi komise dopravy Měst NV v co nejkratším termínu omezit dopravu na Tyršově ulici od ulice 9. května směrem k ulici Žďárské ze strany nákladní dopravy. Místopředsedovi Měst NV připravit výhled rozvoje Drobné provozovny Měst NV s tím, aby bylo dosaženo maximálního zvýšení limitu. Dne 3. května rada Měst NV projednala: Zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací a připravenost TS na letní sezónu, informační zprávu o výsledcích hospodaření Měst NV a jím řízených organizací za I. čtvrtletí 1989, informační zprávu ke svedení pramenů z prostoru ul. Podlouckého, připravenost na letní rekreační sezónu na Novoměstsku, zprávu o činnosti komise obchodu a CR Měst NV, zprávu o stavu na úseku přípravy výstavby garáží a souhlasila s návrhem, aby uvažované stavby byly zahájeny současně. Rada schválila plnění usnesení k rozpisu plánu a rozpočtu na rok 1989, zajištění řešení neoprávněného obohacování občanů formou neplacení úhrady za užívaní bytů

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová