O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 386

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

II. Činnost Městského národního výboru

Zasedání Měst NV

Základní činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se projevovala v jednáních plenárních zasedání, které se konaly ve velkém sále Městského kulturního domu a schůzích rady Měst NV.

 

1. zasedání

1. plenární zasedání se konalo 15. února 1989. Rada Měst NV se před tímto plenárním zasedáním sešla čtyřikrát a v přípravě na plénum projednala: 11. 1. – zprávu o stavu výstavby ČOV v Novém Městě, zprávu komise dopravy o její činnosti. Schválila kárné opatření řediteli MKD ing. Jos. Sládkovi na základě mimořádného prověřování hospodaření této organizace a úhradu fin. škody. Rada souhlasila, aby OPS byl ve stávající struktuře ustaven státním podnikem k 1. 7. 1989. Na schůzi 25. 1. rada Měst NV projednala vyhodnocení celoměstského závazku na rok 1989, POZ oslav 41. výročí Vítězného února. Uložila ved. odb. kultury M. Švomové věnovat zvýšenou pozornost činnosti a plnění úkolů v MKD po dobu pracovní neschopnosti ředitele ing. Sládka. Na schůzi rady dne 8. února rada projednala a vzala na vědomí zprávu o vyřizování stížností, oznámení a podnětů od občanů přijatých na Měst NV ve II. pololetí r. 1988, zprávu o výsledcích kontrolní činnosti na úseku obchodu v minulém roce. Dále pak protokoly o místním šetření správních a katastrálních hranic. Projednala též návrh Směrného územního plánu CHKO Žďárské vrchy v části týkající se správního území Měst NV Nové Město na Moravě. Dále projednala zprávu o stavu výstavby čistírny odpadních vod v Novém Městě. Doporučila odboru F a P a výstavby Měst NV posoudit jednostupňový projekt výstavby lávky přes Bezděčku na Nečasově ul., pro zařazení výstavby do 9. pětiletky. Rada projednala návrh pořadníku na výstavbu řadových a patrových garáží v Novém Městě na Moravě, aby u každé lokality byla ponechána rezerva pro potřeby Měst NV ( u nádraží 6, u zastávky ČSD, Pod Klečkovým rybníkem 2, Pod Holubkou 1 místo). Rada Měst NV souhlasila s převzetím záštity nad oslavami 70. výročí SPO v Pohledci.

2. zasedání

2. plenární zasedání se konalo 11. května 1989. Pro toto zasedání se rada Měst NV sešla v měsíci březnu dvakrát a to 8. a 22.3. Rada projednala a vzala na vědomí: Zprávu o zabezpečení a připravenosti

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová