O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 34

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

stížnosti občanů a úroveň vyřizování těchto stížností za I. pololetí roku 1984, za toto období byla radě doručena pouze 1 stížnost, která byla uznána jako neoprávněná. Byla řešena též jedna anonymní stížnost na špatné nakládání Plemenářského podniku ve Žďáře nad Sázavou se zemědělským půdním fondem. Tato stížnost byla oprávněná a byly z ní vyvozeny patřičné závěry. Rada uložila odboru výstavby přezkoumat stav železničních přejezdů, řešit úpravu komunikace přes železniční přejezd směr Maršovice, vykládací plochu - rampu za nádražím a pod. 13. září 1984 - zajištění podzimních směn Národní fronty, činnost komise pro mládež a tělesnou výchovu - komisi bylo doporučeno, aby se zajímala o činnost bývalého Klubu mládeže a organizovala akce v nedělních dopoledních hodinách. 27. září 1984 - zhodnocení činnosti kulturních zařízení Městského národního výboru za I. pololetí roku 1984 (Městský kulturní dům, Osvětové besedy Křídla, Slavkovice, Radňovice, Rokytno), stav na úseku hospodaření s vodou a péče o životní prostředí - rada řešila problémy s vykácením kaštanu pod Klečkovským rybníkem, s umístěním panelu cti nejlepších pracovníků města na Gottwaldově ulici a s ozeleněním tohoto prostoru, s likvidací divokých skládek a s budováním vodovodu v Hlinném a Křídlech, rada projednala žádost místní organizace SSM o pronájem objektu bývalého Okresního klubu mládeže č. p. 4 v Novém Městě na Moravě a doporučila svolat jednání zástupců Mě V SSM, OV SSM, Měst NV a MěstV KSČ a navrhnout konkrétní řešení této otázky s konečným opatřením. V interpelaci poslanců hovořila s. Brabcová - posl. Měst NV, k problému parkování na Monseově ulici. Jménem voličů požadovala změnu značky - povolení parkování kolmo. Jediné místo pro parkování je na nehlídaném parkovišti u hřbitova, což není z hlediska bezpečnosti vozidel vhodné. V diskusi vystoupili: s. Frant. Srnský (předseda TJ Nové Město na Mor.) - diskutoval ke službám Turistické chaty na Studnicích - je využívána jak pro sportovce, tak i pro školy v přírodě a veřejnost. K chatě nezajíždí linkový autobus, což negativně ovlivňuje návštěvnost a s ní spojené tržby zařízení. Hovořil rovněž o úrovni přípravy na okrskovou spartakiádu - vyzval veřejnost k účasti na nácviku spartakiádních skladeb. s. Janebová (posl. Měst NV) - doporučila, aby v autobusové čekárně na náměstí byla vhodně upravena podlaha - stávající stav je zcela nevyhovující. s. Dvořáková (zást. ONV) - topná sezóna je v okrese Žďár n/S. dobře připravena, uhlí je dostatek. Práce OSP je problematická - údržba bytů je pro tento podnik finančně neatraktivní a proto se jí vyhýbá. Občany je nutno vést k ochraně bytového fondu a k svépomocným drobným úpravám. s. Sáblík (předs. komise dopravy) - parkování na Monseově ulici je velmi problematické- značka podélného stání je legální - o změnu nutno požádat Městský národní výbor a tato žádost bude projednána v komisi dopravy Měst NV a na Dopravním inspektorátu ve Žďáře nad Sázavou. s. Klapač (předseda Měst NV) - doplnil, že s kolmým

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová