O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 334

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nou měrou podílel na vydávání Novoměstského zpravodaje. Pracovník úseku Miloslav Dvořák se zúčastňoval častých schůzí redakční rady, navrhoval a připravoval veškeré štočky do každého čísla Novoměstského zpravodaje, každý měsíc vytvářel podle daných příspěvkových materiálů a fotodokumentace časově náročnou, přesnou maketu čísel NZ, připravoval pérovky i autotypie k výrobě, zajišťoval v tiskárně ve Velkém Meziříčí uvedení každého čísla do tisku, jeho korekturu i finální přebrání hotových tisků. Kádrová situace úseku se nezměnila – zajištěnost všech náročných úkolů provádějí celkem dva pracovníci. Mimo základní odborné práce zajišťují rovněž objednávky a nákupy materiálů, jejich skladování, základní evidenci, nutnou administrativu, měsíční výkazy prací a pod. Pro prostory propagačního úseku v budově Technických služeb není přidělena uklízečka – oba pracovníci zabezpečují i úklid pracovních prostor – celkem 83,83 m2 plochy, 10 oken rozměru 130 x 82 cm. Miloslav Dvořák navíc působí jako kronikář města. Vzhledem k časové náročnosti výše uvedených činností nemá vytvořeny podmínky ke kvalitnějšímu zpracování kronikářských záznamů i dokumentace.

b/ Úsek programů V roce 1988 bylo v MKD uskutečněno celkem: 9 koncertů vážné hudby (1.100 návštěvníků); 11 koncertů populární hudby (3.520 návštěvníků); 9 divadelních představení pro děti (3.300 návštěvníků); 6 klubových pořadů (320 návštěvníků); 3 hudebně-literární pásma (280 návštěvníků). Celkem bylo tedy uskutečněno 39 pořadů s účastí 8.570 návštěvníků. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci ústředního topení v celé budově MKD byl počet profesionálních programů omezen. Následně po dokončení oprav probíhalo malování celého objektu, což zapříčinilo celkové snížení programů v II. polovině roku. I přes tyto ztížené podmínky bylo uskutečněno 39 pořadů. U koncertů vážné hudby se projevil zvýšený počet návštěvníků, což bylo způsobeno koncertem zasl. umělce Felixe Slováčka a vánočním koncertem zasl. umělce Jindřicha Hovorky. V ostatních oblastech malá návštěvnost přetrvávala. Velký divácký ohlas měla představení pro děti a mládež, která byla realizována v systému mládež a kultura ve vyučovací době po dohodě s ředitelstvími škol. Dětem byly představeny výchovně vzdělávací pořady s aktuální tématikou /např. ochrana přírody a historických památek. Rovněž v MKD hostovalo divadlo pro děti „KRUH“ z Ostravy s pohádkou H. CH. Andersena „Křesadlo“. V I. pololetí roku byl ukončen cyklus audiovizuálních pořadů pro mládež „Záhady naší planety. Koncerty rockových skupin, určené především mlá-

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová