O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 332

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pracují aktivy v Radňovicích, Křídlech, Pohledci, Zubří i jinde. Aktiv SOZ při OV v Radňovicích získal 1. místo v kategorii D v okresní soutěži „ O nejlepší sbor okresu Žďár nad Sázavou“ za výsledky dosažené v práci za rok 1988. Pravidelně jsou rozesílána blahopřání k životním jubileím, včetně hudebních ve státním rozhlase i krajském vysílání. Celkem bylo otištěno 19 článků a zpráv v Novoměstském zpravodaji, Vysočině a Rovnosti, provedeno více jak 60 obměn nástěnek, téměř ze všech akcí je pořizována fotodokumentace. Zásadně se podařilo vyřešit občanské rozloučení ve smuteční síni. Dělba práce i odpovědnosti, ke které došlo mezi OPS – pohřební službou, TS a SOZ navodila systém, který se osvědčil. K dispozici je již 19 smutečních řečníků, z toho téměř polovinu proškolených. SOZ byl schopen zajistit každý požadavek občanského rozloučení na dobré úrovni. Ke kvalitě obřadů a občansko-společenských slavností přispěla zodpovědná práce a přístup manželů Večeřových, s. Bartoše, s. Krejčí, s. Černé, zejména při smutečních obřadech. Rovněž Klub důchodců velmi aktivně během celého roku spolupracoval se sekcí pro vítání dětí při zhotovování dětských bačkorek. Uznání za dobrou práci patřilo rovněž pěveckým a recitačním souborům základních škol, které se maximálně podílely na kulturních programech u všech slavností pořádaných SOZ. Zvláště soubor I. základní školy se pravidelně umisťoval na předních místech v okresních soutěžích. V roce 1988 provedl soubor následující činnosti: Občanské obřady – vítání dětí do života (30 obřadů – 167 dětí); z toho individuálně (9 obřadů); hromadně (21 obřadů); sňatků včetně delegovaných (118); počet zesnulých z Nového Města na Moravě (101); občanské pohřby do země (1); obč. rozloučení – kremace (40). Občanské společenské slavnosti: Rozloučení s MŠ (8 akcí, 168 účastníků); vítání do 1. tříd (11 akcí, 215 dětí); ukončení základní školy (2 akce, 250 účastníků); dny zletilosti (1 akce, 26 účastníků); předávání maturitních vysvědčení (1 akce, 70 účastníků), slavnostní předávání výučních listů (2 akce, 62 účastníků); slavnostní předávání občanských průkazů (3 akce, 145 účastníků), slavnostní předávání povolávacích rozkazů (1akce, 11 účastníků); sliby pionýrů a jisker (16 akcí, 240 účastníků); slavnostní odchod do důchodu (35 akcí); sjezdy rodáků (1 akce, 92 účastníků); návštěvy v domovech důchodců (4 akce). Besedy: S důchodci (19); se žáky 7. a 8. tříd (9). Osobní návštěvy, písemná blahopřání a přání v místním rozhlase mnoha občanům města u příležitosti jejich 50., 60., 70., 75., 80., 85., 90., a 95. narozenin, blahopřání u příležitosti stříbrných svateb (81), zlatých svateb (7); diamantových svateb (1). Z dalších mnoha činností SOZ lze též uvést: výměny zkušeností (zájezdy, návštěvy jiných SOZ), články v tisku, blahopřejné dopisy jubilantům,

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová