O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 32

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

hodnotil výsledky Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě za rok 1983 a dospěl k závěru, že v okrese Žďár n/Sáz. dosáhl nejlepších výsledků za což mu bylo uděleno čestné uznání III. stupně. Předseda Městského národního výboru s. Petr Klapač převzal toto uznání z rukou s. Antlové a slíbil za celé město i do dalších období zájem a vysokou aktivitu o město ještě krásnější. s. Petr Klapač (předseda Měst NV) - odpověděl na diskusní příspěvek s. Fialy - konstatoval, že v našem městě je skutečně zanedbaná péče o staré občany, chybí vhodné ubytování se zdravotnickou péčí. V Novém Městě na Moravě je toho je ještě hodně, co je třeba vybudovat. Počítá se s rekonstrukcí budovy bývalého hotelu ,,U Kozů" na malé byty, které by sloužily důchodcům, ve spodní části - přízemí by byly klubovny, jídelna a pod. Na závěr plenárního zasedání poděkoval s. Klapač přítomným za účast.

4. plenární zasedání 4. plenární zasedání se konalo 23. srpna 1984 v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě s účastí: 125 poslanců Městského národního výboru, 5 poslanců Okresního národního výboru, 60 občanů a hostů. Plenární zasedání řídil předseda Městského národního výboru s. Petr Klapač. Za Okresní národní výbor byl přítomen s. RSDr. Jaromír Kosek. Rada Městského národního výboru se od posledního plenárního zasedání sešla dvakrát a na svých zasedáních projednala: 5. července 1984 - Plnění JPKVČ města za I. pololetí 1984 - úkoly byly průběžně plněny, připravenost na žně a zajištění brigádnické výpomoci u organizací Národní fronty, stav na úseku akcí ,,Z" za I. pololetí 1984 a připravenost akcí ,,Z" na rok 1985 - usilovat o splnění všech podmínek k zahájení výstavby Domácích potřeb ještě v roce 1984. Rada projednala a doporučila radě Okresního národního výboru ve Žďáře n/S. ke schválení návrh na udělení státního vyznamenání Novému Městu na Moravě u příležitosti 350. výročí povýšení na město, které se bude oslavovat v příštím roce. 19. července 1984 - Závěry krajské konference občanských výborů (OV byly podrobně seznámeny dne 5. 9. 1984), plnění opatření k závěrům 6. zasedání ÚV KSČ (uloženo místopředsedovi Měs tNV s. Oppeltovi zpracovat doplňující úkoly), rada vyslovila souhlas s převodem budovy MŠ v Pohledci do správy Jihomoravských státních lesů, rada Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě navrhla radě Okresního národního výboru ocenit obětavý a záslužný čin Růženy Hradilové za záchranu tonoucího na místním koupališti, rada vyslovila dále souhlas s doplněním pořadníku na byty o zvláštní skupinu - byt pro učitele v Základní škole Slavkovice, rada byla seznámena s děkovným dopisem Josefa Jeníčka, trenéra žáků kopané z Nasavrk za přijetí žákovského družstva oddílu kopané v budově Městského národního výboru a udělení pamětní medaile, rada byla rovněž informována o dobré kvalitě vody ve studánce v lese Ochoza. V interpelaci poslanců nikdo nevystoupil. V diskusi vystoupili: s. D. Palečková (ředitelka I. ZŠ v Novém Městě) - hovořila 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová