O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 312

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

práce rady; PZ a VLK Měst NV na rok 1989 – podstatnou změnou plánu vypracovaného tajemníkem Měst NV Jaromírem Čejkou je snížení počtu plenárních zasedání Měst NV ze 6 na 4 v kalendářním roce. Vedoucí odboru výstavby informoval radu o předběžném návrhu koncepce ochrany životního prostředí a ovzduší. Rada rovněž souhlasila s kádrovým návrhem na ředitele MKD za dosavadního ing. Josefa Sládka, který podal výpověď. Navrhovaná je ing. Ivana Lieberzeitová z odb. výstavby Měst NV. Návrh byl již schválen výborem ZO KSČ. V dalším průběhu plenárního zasedání vystoupila v interpelaci poslanců V. Břečková, posl. a předs. OV č. 4 (problematika uzavírání soc. závazků, kdy závazkové hnutí je rozvinuto po více liniích (ROH, SČSP a j. společenské organizace NF – občané hlásí závazky opakovaně a tím dochází ke zkreslování konečného výsledku). V diskusi na plenárním zasedání vystoupili: ing. Pelikán, ved. odb. výstavby Měst NV (návrh výstavby garáží ve městě, garážování je ve městě dlouhodobý problém – v současné době eviduje Měst NV 211 žadatelů o garáž – Občanský výbor č. 2 zaujal k výstavbě garáží na ulici Mírové nesouhlasné stanovisko z důvodu ohrožení životního prostředí; s. Bártíková (přednesla za OV č. 2 nesouhlasné stanovisko k výstavbě garáží na Mírové ulici vzhledem k zhoršení životního prostředí – zvyšuje hlučnost a prašnost již tak ohroženého prostředí vzhledem k umístění podniků v této oblasti, zhoršení podmínek bydlení, zvýšení dopravní frekvence, zásahy do zeleně a pod.); ing. Novotný, předs. plán. komise (vzhledem ke snížení počtu konání PZ v příštím roce uvažoval o způsobu jak informovat poslance a občany s důležitou problematikou jednání rady Měst NV); s. Lempera, předs. OV (připomínkoval překop na Žďárské ulici v souvislosti s výstavbou kanalizačního sběrače).

Na dotazy z diskuse odpověděl předseda Měst NV – ve svém vystoupení se zabýval otázkou závazkového hnutí – je připraven systém s cílem dosažení reálného pohledu na závazkové hnutí rovněž účast občanů na plenárním zasedání je dobrovolná. K výstavbě garáží ve městě uvedl, že v těchto případech není možné žádné kompromisní řešení. Národní výbor je povinen rozhodnout o výstavbě – je třeba stavět, neboť doba si to vyžaduje a každá stavba svým způsobem zasahuje do životního prostředí. K jeho ochraně se v této době připravuje plynofikace kotelen, čištění rybníků, skončení činnosti lihovaru ve městě a pod. Řadu dalších opatření budou provádět i místní podniky, hlavně Jihomoravské dřevařské závody a Jihomoravské státní lesy.

Předseda Měst NV Petr Klapač poděkoval přítomným za účast na plenárním zasedání a jednání ukončil.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová