O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 311

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Stavba povolena“ – větší dohled a kontrola ze strany Měst NV (i s. Mádle K.) stavba kanalizačního sběrače pod Bojanovskými – nutnost umístění uzávěry, zneprůchodnit tento úsek z důvodu nebezpečí a možného úrazu (i s. Sláma – OO VB) problematika boje proti negativním jevům, zvýšený výskyt případů alkoholismu a toxikománie u mládeže, alkohol se stále velkou měrou podílí na páchání trestné činnosti, zneužívání omamných látek a léků, které mají za následek poškozování zdraví a ohrožení života. Předseda Měst NV Petr Klapač poděkoval přítomným za účast, všechny v sále pozval na slavnostní večer u příležitosti 70. výročí vzniku Československa a zakončil plenární zasedání.

 

6. plenární zasedání

 

6. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 15. prosince 1988 v sále Městského kulturního domu za účasti 78 poslanců Měst NV; 1 poslance ONV a 65 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV Petr Klapač. Tajemník Měst NV Jaromír Čejka seznámil plenární zasedání s činnosti rady Měst NV v období od posledního plenárního zasedání.

Rada Měst NV se na svých zasedáních sešla celkem třikrát a na svých zasedáních projednala:

9. listopadu 1988 – rozpis plánu a rozpočtu Měst NV a jím řízených organizací na rok 1989; připravenost na topnou sezónu 1988-1989, stav zásobování obyvatelstva tuhými palivy; činnost komise vodního a lesního hospodářství a zemědělství; rada projednala zajištění převodu stavby vodovodu Pod zastávkou budoucímu uživateli Jm VaK a uložila vedoucímu odboru výstavby Měst NV předložit radě zprávu o odstranění vad a nedodělků na uvedené stavbě; rada dala souhlas k udělení vyjímky ze stavební uzávěry pro dostavbu rekreačního střediska podniku Geofyzika Brno.

23. listopadu 1988 – plnění souboru opatření k zásadám společenského ovlivňování dětí a mládeže – rada uložila ved. odboru ŠKKSVZ, FaP a odboru výstavby usilovat o započetí výstavby Domu pionýrů a mládeže v Novém Městě na Moravě alespoň v roce 1991; rada dále projednala činnost školské a kulturní komise; výsledky hospodaření Měst NV a jím řízených organizací za III. čtvrtletí 1988; rada projednala návrh lokalit pro výstavbu řadových a patrových garáží v Novém Městě na Moravě včetně plánů – jednalo se o lokality u zastávky ČSD; Pod Klečkovským rybníkem a u drážního tělesa na Mírové ulici. O lokalitě na Mírové ulici bylo hlasováno ve prospěch výstavby 5 proti 3 hlasům, t. j. rada výstavbu garáží v uvedených lokalitách schválila.

7. prosince 1988 – návrh pořadníku pro přidělování bytů v I. pololetí 1989; vyhodnocení JPKVTBČ za rok 1988 a návrh jednotného plánu na rok 1989 – rada doporučila využívat národopisných souborů, které na území města jsou (Horák, Horáček) při konání kulturních a politických akcí; schválení plánů

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová