O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 310

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Měst NV řešit okamžitě nevyhovující stav výstavby rodinného domku Hlaváčových na Mrštíkově ulici; od 1. 12. 1988 bude platit zákaz vstupu na veřejnou skládku Technických služeb u Petrovic – tech. služby zajistí 1x týdně odvoz odpadů za úhradu. Odvoz odpadů na veřejnou skládku je umožněn za podmínek, že se jedná o odpad nezávadný. 21. září 1988 – vyhodnocení činnosti Osvětových besed, činnost komise mládeže a tělesné výchovy, rada projednala žádost o udělení vyjímky ze stavební uzávěry pro dostavbu rekreačního střediska Hydroprojektu Brno – rada doporučila žádost ke kladnému vyřízení s podmínkou, že Hydroprojekt Brno zajistí pro Měst NV komplexní projektovou dokumentaci pro výstavbu čističky odpadních vod v Novém Městě na Moravě, ředitel TS Měst NV informoval radu o rekonstrukci zastávky ČSAD u nemocnice; havarijní stav zastávky ČSD Olešná byl projednán s podnikem Drahstav Břeclav, který provede opravu čekárny. 5. října 1988 – plnění „Souboru souhrnných opatření orgánů Měst NV, OO VB a MěV NF v Novém Městě na Moravě v boji s protispolečenskou činností“, vyhodnocení průběhu letní rekreační sezóny a výsledky plnění koncepce rozvoje cestovního ruchu v roce 1988 – rada se zabývala problematikou současného stavu restauračních zařízení ve městě a jejich údržbou i možností modernizace, problematikou jejich kádrového obsazení a rozšíření prodávaného sortimentu zboží. Po projednání vzala rada zprávu na vědomí s tím, že Měst NV vyvíjí maximální snahu o zlepšování služeb obyvatelstvu; vyhodnocení činnosti komise obchodu a cestovního ruchu v roce 1988; rada uložila vedoucímu odboru výstavby vzhledem ke karanténě háďátka bramborového zveřejnit možnosti týkající se přemisťování chlévské mrvy podle karanténního opatření. 19. října 1988 – vyhodnocení plánu údržby místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení; dále projednala organizační zajištění masových kulturně politických akci ve II. polovině roku 1988 – rada konstatovala, že je třeba zkvalitnit činnost agitačního střediska; rada Měst NV udělila souhlas ke změně dostavby rekreačního střediska BVV Brno v Zubří; vyjádřila souhlas se zpracováním záměru plynofikace místní části Slavkovice. V interpelaci poslanců na plenárním zasedání vystoupili: s. Sklaníková, posl. Měst NV (neudržované chodníky na ul. Brněnské a nebezpečí úrazu na nich); s. Bláhová, posl. Měst NV (připomínka k opravně punčoch ve městě, která již 3 měsíce není v provozu); V diskusi plenárního zasedání vystoupili: Dr. Greplová (nepořádek v okolí evangel. hřbitova); V. Banoczay (problém označení doprav. značkami na ul. Budovatelů – nedodržování předpisů samotnými příslušníky VB); V. Břečková (dotaz k opravě Luční ulice v tomto roce); s. Haluza (neoznačené stavby označením:

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová