O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 31

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Rada Městského národního výboru se od posledního plenárního zasedání sešla pětkrát a projednala: 25. dubna 1984 - vyhodnocení a zprávu o činnosti SPOZ, zprávu o výsledcích preventivních protipožárních prohlídek, rozbor přestupků projenávaných KPPP, jednací řády komisí Měst NV. Rada projednala výběr pracovníků a návrhy kádrových rezerv pro funkce vedoucích Horáckého musea a Městské knihovny. Dále projednala možnosti výstavby Domu pionýrů a mládeže na Nečasově ulici. 10. května 1984 - stav bytové výstavby ve městě a místních částech, výsledky hospodaření Městského národního výboru za I. čtvrtletí roku, vyhodnocení zimní údržby místních komunikací a připravenost Technických služeb na letní období, kontrolu souboru opatření k zajištění socialistické zákonnosti. Rada schválila návrh na udělení čestného uznání rady Měst NV s. Václavu Klimentovi jako ocenění jeho dlouholeté činnosti ve prospěch města, zvláště na úseku zeleně a ochrany životního prostředí. Schválila udělení Pamětního listu rady Městského národního výboru a pamětní medaile s. Dagmar Palečkové - ředitelce I. ZŠ v Novém Městě na Moravě za rozvoj školství v našem městě při příležitosti jejího životního jubilea. 24. května 1984 - činnost IVP, připravenost na letní rekreační sezónu, vyhodnocení topné sezóny 1983-84. 7. června 1984 - Využívání půdního fondu a sklizeň mechanizačně nepřístupných ploch. Pořadník na byty na II. pololetí r. 1984, přípravu příštího plenárního zasedání, projednala a schválila objemovou studii na výstavbu šesti bytových jednotek Městského národního výboru, rada vyjádřila souhlas s vydáním stavebního povolení pro přestavbu pazderny ve Studnicích na rekreační objekt, projednání a schválení jednostupňové dokumentace na stavbu ZTV - prodloužení sběrače A III - stavba o rozpočtovém nákladu 703.000 Kčs. 21. června 1984 - Hodnocení činnosti poslanců, občanských výborů a komisí Městského národního výboru za I. pololetí roku 1984, návrhy plánů práce rady, výboru lidové kontroly a komisí na II. pololetí 1984, projednala usnesení rady Okresního národního výboru ke koncepci řízení názorné agitace v okrese Žďár n/S. V interpelaci poslanců nikdo nevystoupil. Ve zprávě o hospodaření s byty zdůraznila s. R. Brabcová, že tak jako v minulých létech se i nadále v bytové problematice odráží naprostý nedostatek bytů a nebytových prostor. Přes řadu potíží a problémů byla odborem dodržována zákonnost postupu správního orgánu na úseku hospodaření s byty. V diskusi plenárního zasedání vystoupili: s. Fiala - hovořil o nutnosti vybudovat Dům soustředěné péče pro staré občany aby nemuseli odcházet mimo město do podobných zařízení na Mostiště, Mitrov a do Velkého Meziříčí. s. Buchtová Věra (tajemník Měst NV) - informovala plenární zasedání o kádrových změnách v Občanském výboru č. 8. s. Jiří Obr (ved. odb. KHSO) - hovořil o zajišťování topné sezóny, zásobování uhlím od Uhelných skladů bylo dobré, kvalita benzínu u zdejšího čerpadla je pravidelně kontrolována a byl zaveden prodej některých druhů náhradních dílů, upřesnil výkupní dobu ve Sběrných surovinách. s. Antlová (ved. odb. MH ONV) - kladně hodnotila činnost odboru na úseku hospodaření s byty. ONV

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová