O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 309

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

provozování sauny a rehabilitačního zařízení. 17. srpna 1988 – rozpracování úkolů okresní a městské konference KSČ včetně plnění harmonogramu úkolů Měst NV po XVII. sjezdu KSČ – rada doporučila doplnit předložený materiál o zřízení domu soustředěné péče, dále zařazení úkolu dokončit síť městského rozhlasu a systematicky zajišťovat rekonstrukci a vzhled objektů a veřejné zeleně včetně komunikací v Novém Městě na Moravě; rada dále projednala vyhodnocení činnosti Městského kulturního domu za I. pololetí 1988 a plnění JPKTBČ města – doporučila provádět hodnocení pouze jedenkrát ročně; rada Měst NV odsouhlasila znění dopisu předsedovi vlády ČSSR ve věci převzetí záštity nad konáním mezinárodních závodů ZL ČMV a světového poháru v běhu na lyžích v příštím roce. V interpelaci poslanců na plenárním zasedání nevystoupil žádný diskutující. Předseda Měst NV Petr Klapač informoval zasedání o ukončení činnosti ředitelky 1. Základní školy v Novém Městě na Moravě s. Dagmar Palečkové z důvodu odchodu do důchodu. Poděkoval jí za dlouholetou práci ve školství ve prospěch mladé generace i Měst NV. Plenárnímu zasedání byl představen s. Ondráček Otto, který byl do funkce ředitele 1. ZŠ jmenován. V diskusi plenárního zasedání vystoupili: ing Petr Peňáz (dotaz na postup prací při rekonstrukci Gottwaldovy ulice a upozornil na špatnou slyšitelnost městského rozhlasu na exponovaných částech města); s. Ondráček, řed. 1. ZŠ (připravenost školy na nový šk. rok); ing Sládek, řed. MKD (opětovné zahájení provozu MKD po skončení GO ústředního topení); ing Šturza, VO plán. ONV (výsledky hospodaření ONV). Připomínky z diskuse zodpověděl předseda Měst NV, který posléze poděkoval přítomným za účast a jednání plenárního zasedání ukončil.

5. plenární zasedání

5. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 25. října 1988 v sále Městského kulturního domu za účasti 88 poslanců Městského národního výboru, 5 poslanců Okresního národního výboru a 142 občanů a hostů. Z ONV se zasedání zúčastnila vedoucí odboru MH s. Antlová. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Městského národního výboru Petr Klapač. Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání přednesl poslanec Měst NV, člen rady ing. Latislav. Rada se sešla celkem čtyřikrát a na svých zasedáních projednala: 7. září 1988 – politickoorganizační zajištění směn NF v působnosti Měst NV; zprávu o činnosti bytové komise a MH Měst NV – uložila VO výstavby projednat možnosti modernizace objektů č.p. 14 (Beranovský) případně dalších objektů (Jebavý a Německý); dále rada projednala a schválila zajištění R-ONV o sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1990 a schválila městskou komisi pro sčítání; rada dále projednala připomínku ZO KSČ Olešná ke stavu zastávky ČSD v Olešné a Radňovicích; rada Měst NV uložila ved. odboru výstavby

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová