O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 308

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

s. Hádlíková (dotaz o osetí trávníku veřejné plochy); Pavel Koutenský – př. OV č. 2 (záporné stanovisko OV č. 2 k uvažované výstavbě garáží na Mírové ulici/pod tratí ČSD – a to především z důvodu likvidace veřejné zeleně a víceúčelového hřiště v této lokalitě); Zodpovědní funkcionáři a ved. pracovníci zodpověděli dotazy z diskusní části plenárního zasedání. Předseda Měst NV Petr Klapač ukončil plenární zasedání a poděkoval přítomným za účast.

4. plenární zasedání

4. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 25. srpna 1989 v sále místního kina za účasti 76 poslanců Měst NV, 3 poslanců ONV a 149 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV Petr Klapač. Z ONV se jednání zúčastnil vedoucí plánovacího odboru Ing. Šturza. Členka rady Měst NV Vlasta Břečková přednesla zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání. Rada se sešla celkem čtyřikrát a na svých jednáních projednala: 6. července 1988 – rozbor činnosti inspekce veřejného pořádku Měst NV, činnost sboru pro občanské záležitosti Měst NV – sbor byl hodnocen velmi dobře – za svoji práci obdržel titul Jm KNV „Vzorný sbor 40. výročí Vítězného února“ – nutno ještě řešit dílčí nedostatky při zajišťování občanských pohřbů a práci s mládeží; dále rada projednala usnesení R-ONV k seznamu pozemků pro výstavbu rodinných domků ve středisku osídlení obvodního významu Nového Města na Moravě, projednala zprávu o zahájení provozu veřejného tábořiště na Sykovci, uložila vedoucímu odboru výstavby vydat rozhodnutí o zákazu provozu lihovaru do 30. 4. 1989. 20. července 1988 – průběh akcí „Z“ v I. pololetí roku a výhled na II. pololetí – ved. odboru výstavby uložila vytvořit podmínky pro zahájení výstavby budovy ČSAD v termínu do 25. 7. 1988; dále rada projednala připravenost zemědělských podniků na žňové a podzimní práce a zajištění brigádnické výpomoci občanů; projednala činnost finanční komise; rada vzala na vědomí informace předsedy Měst NV o některých kádrových změnách na odboru finančním a plánovacím a byla seznámena s návrhem na vedoucího Drobné provozovny Měst NV s. Vojtěcha Košíka. 3. srpna 1988 – vyhodnocení plnění celoměstského socialistického závazku na I. pololetí 1988, výsledky hospodaření Měst NV a jím řízených organizací; zhodnocení výsledku školního roku 1987/88 a připravenost škol na školní rok 1988-89, umístění děti do jeslí a mateřské školy, rada schválila návrh zásad pro přidělování pozemků pro přidělování garáží jednotlivců v integrovaných obcích, na žádost JZD Vzlet rada schválila další činnost JZD a to: pořez dřeva, stravování, vývoj, výrobu, prodej, záruční a pozáruční opravy mikroelektronických zařízení, určených zejména pro zemědělství, výpočty výsledků sportovních soutěží, výrobu a prodej výrobků ze dřeva, určených i pro export,

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová