O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 307

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

topení), za účasti 93 poslanců Měst NV, 4 poslanců ONV, 1 poslance KNV a 106 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Městského národního výboru Petr Klapač. Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání přednesla místopředsedkyně Měst NV Věra Buchtová. Rada Měst NV se od posledního plenárního zasedání sešla čtyřikrát a na svých zasedáních projednala: 4. května 1988 – vyhodnocení topné sezóny 1987-88 – oproti minulým letům bez vážnějších problémů; realizovaná a připravovaná opatření proti erozi půdy, rada schválila udělení vyjímky pro Uranový průzkum Liberec ze stavební uzávěry pro dostavbu rekreačního střediska v k. ú. Vlachovice. 18. května 1988 – činnost TS v průběhu zimní sezóny včetně vyhodnocení údržby místních komunikací a chodníků, výsledky preventivních protipožárních prohlídek, činnost Klubu důchodců; rada přijala informaci o plnění úkolů výstavby smutečního areálu kde doporučila přehodnotit pořadí jednotlivých etap výstavby. 8. června 1988 – rada projednala připravenost na letní rekreační sezónu na úseku zásobování a služeb; postup výstavby kanalizačních sběračů a stav přípravy čističky odpadních vod v Novém Městě na Moravě – stavba plánována až na rok 1993 v hodnotě 49 mil. Kčs, dokončení v roce 1996; program jednání příštího plenárního zasedání 22. června 1988 – rada projednala místní pořadník pro přidělování bytů na II. pololetí 1988 – doporučeno upřednostňovat mladá manželství a státní byty přidělovat pouze sociálním případům; plány práce rady a VLK Měst NV na II. pololetí roku; zprávu o vyřizování stížností podaných Měst NV; rada doporučila vyhovět žádosti Z. Štefana o uvolnění z funkce ved. Drobné provozovny Měst NV a rozvázání pracovního poměru k 30. 6. 1988 z osobních důvodů dohodou; rada byla seznámena s přípravou výstavby 96 bytových jednotek v sídlišti Pod Zastávkou v Novém Městě na Moravě. V dalším jednání plenárního zasedání vystoupili v interpelaci poslanců: ing Jiří Loučka – př. OV č. 1 (činnost kynologického klubu ZO Svazarmu na cvičišti Na bělisku – výcvik nesouhlasí s rozvrhem, občané vyslovili nesouhlas s individuálním výcvikem i mimo vyhrazený prostor cvičiště); Plenárnímu zasedání byly předloženy zprávy o stížnostech občanů za minulý rok a I. pololetí roku 1988, plány práce PZ, rady a VLK Měst NV na II. pololetí roku. V diskusi vystoupili: J. Teplý (špatný stav veřejného prostranství u vodojemu na Holubce s divokou skládkou); ing Jiří Loučka (nedobrý stav modřínové aleje k lesu Ochoza od viaduktu na Lesní ulici); J. Janebová (špatný stav starých dřevěných sedadel městského kina); J. Teplý (špatné dopravní značení silnice z Nového Města do Maršovic); s. F. Šusták (dlouhodobé skladování řeziva Jm DZ na chodníku Nádražní ulice); J. Dostál (nevhodnost umístění kontejnerů na Tyršově ulici);

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová