O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 306

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

23. března 1988 – výsledky hospodaření Měst NV za rok 1987; připravenost akcí „Z“ na rok 1988, stav na úseku social. pořádku a rozbor přestupkovosti za minulý rok; činnost komise pro ochranu veřejného pořádku. Projednala informaci k přípravě výstavby rodinných domků v oblasti Holubka z hlediska připravenosti území. 6. dubna 1988 – rada projednala zabezpečení Jarních směn NF, vyhodnocení kontrolní činnosti SOD a SR za II. pololetí minulého roku; přípravu příštího plenárního zasedání. Zabývala se výsledkem šetření odboru výstavby k výstavbě řadových garáží na ulici Budovatelů a vzhledem k tomu, že v této lokalitě je výstavba garáží možná pouze za předpokladu přeložení inženýrských sítí a vynětí pozemku ze ZPF, což by značně zvýšilo prováděcí a rozpočtové náklady, se výstavba garáží nedoporučuje. Rada dále vyjádřila souhlas s převzetím skladu plynu P-B pod Drobnou provozovnu Měst NV a vzala na vědomí zprávu o opravě hráze Kazmírova rybníka a informaci o výskytu háďátka bramborového. 20. dubna 1988 – rada projednala plnění volebního programu NF za minulý rok; zabezpečení oslav 1. máje a 43. výročí osvobození ve městě; činnost komise JSBVO Měst NV. Schválila pořadník na dostavbu individuálních řadových garáží v lokalitě „Pod Holubkou“ v Novém Městě na Moravě. V dalším jednání plenárního zasedání vystoupili v interpelaci poslanců: Fr. Dvořák (předs. MěV. KSČ) – připomínka k protržení hráze Kazmírova rybníka; s. Dudek (předs. OV č. 10) – tentýž problém – Měst NV již 3 týdny slibuje hráz opravit, dosud se tak nestalo; ing Černý – svoz popele na Monzeově ulici, nevhodné umístění kontejneru a velký nepořádek v okolí.V diskusi plenárního zasedání vystoupili: Jar. Houdek (prasklá hráz rybníka Sádka a propadlý kanál na Brněnské ulici); ing Novotný (doporučil schválit výstavbu prodejny Jednoty ve Slavkovicích v akci „Z“); P. Koutenský (tvoření nepovolených skládek); ing Sládek – ředitel MKD (uzavření MKD v důsledku opravy ústředního topení). Zodpovědní pracovníci zodpověděli PZ dotazy z diskuse. RSDr. Jaromír Kosek, tajemník ONV předal jménem rady ONV ocenění: Františku Dvořákovi – čestnou plaketu za zásluhy o rozvoj okresu; Evě Holé – čestné uznání za obětavou práci v obci Zubří; Jaromírovi Čejkovi – vyznamenání vzorný pracovník za obětavou a záslužnou práci s mládeží.

Místopředsedkyně Měst NV jednání plenárního zasedání ukončila.

3. plenární zasedání

3. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 30. června 1988 v sále místního kina (MKD uzavřen v důsledku gen. opravy ústředního

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová