O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 305

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

veřejného pořádku s. Ladislava Adámka s účinností od 1. 2. 1988.

V dalším jednání plenárního zasedání vystoupili v interpelaci poslanců MUDr. Filipenský, který kritizoval stav chodníků a komunikace k nemocnici, resp. na Žďárské ulici a s. ing. Černý s dotazem k výsledkům šetření výskytu háďátka bramborového v našem městě. Dále byl přednesen návrh JPKVTBČ města a plán a rozpočet Měst NV a jím řízených organizací na rok 1988.

V diskusi plenárního zasedání vystoupili: J. Čejka (tajemník Měst NV (ustavení VO s. Švomové do funkce), s. Harvánek (otázky řešení situace chodců v souvislosti s výstavbou nádraží ČSAD); s. Mužátko (záporné stanovisko občanů Jánské a Brněnské ulice k výstavbě třípodlažních garáží); s. Obr – ved. odb. MHO (provozování bufetu v MKD činností Drobné provozovny), s. Janebová (nedobrý stav čekáren ČSAD na Nádražní ulici a Sekaninově náměstí). Zodpovědní funkcionáři zodpověděli příslušné dotazy z diskuse.

Předseda Měst NV s. Petr Klapač jednání plenárního zasedání ukončil.

 

 

2. plenární zasedání

 

2. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 28. dubna 1988 v Městském kulturním domě za účasti 91 poslance Měst NV, 3 poslanců ONV 1 poslance KNV a 205 občanů města a hostů. Plenární zasedání zahájila a řídila místopředsedkyně Měst NV s. Věra Buchtová. Přivítala přítomné, zvláště pak tajemníka ONV RSDr. Jar. Koska.

Zprávu o činnosti rady Městského národního výboru od posledního plenárního zasedání přednesl poslanec Měst NV s. P. Kubík.

Rada Měst NV se od posledního plenárního zasedání sešla čtyřikrát a na svých zasedáních projednala:

17. února 1988 – plán a rozpočet Měst NV a jím řízených organizací, zhodnocení činnosti kulturních zařízení města řízených Měst NV a ONV. Schválila návrh odboru MHO na rozšíření činnosti Drobné provozovny Měst NV – provozování restaurační činnosti v MKD, vyjádřila souhlas s žádostí o uzavření provozu MKD po dobu od 15. 5. do 15. 8. 1988 z důvodu provádění generální opravy ústředního topení, schválila návrh na udělení čestného uznání rady Měst NV manželům Dostálovým za vzorné zajišťování služeb na úseku výkupu druhotných surovin v Novém Městě na Moravě. Rada projednala žádost s. Františka Dvořáka o uvolnění z funkce místopředsedy Měst NV a člena rady Měst NV (rada souhlasí).

9. března 1988 – projednala zabezpečení akce „Březen – měsíc požární ochrany, plnění úkolů Měst NV na úseku péče o staré občany – dům soustředěné péče pečovatelské služby bude zřízen v roce 1990; činnost komise pro životní prostředí Měst NV; rada dále schválila plán a rozpočet technických služeb města a koncepci veřejných služeb a vedoucí kontrolních skupin preventistů a velitele dobrovolných požárních sborů.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová