O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 304

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

II. Činnost Městského národního výboru v  Novém Městě na Moravě

 

 

Základní činnost Městského národního výboru v  Novém Městě na Moravě se projevovala v  jednáních plenárního zasedání, která se konala ve velkém sále Městského kulturního domu, ev. v  sále místního kina.

 

  1. plenární zasedání

 

1. plenární zasedání se v  roce 1988 konalo 23. února. Zúčastnilo se ho 93 poslanců Městského národního výboru, 6 poslanců Okresního národního výboru a 241 občanů města a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač. Přivítal přítomné, zvláště pak poslance České národní rady br. Františka Vrbku.

Rada Měst NV se od posledního plenárního zasedání v  minulém roce sešla třikrát a na svých zasedáních projednala:

6. ledna 1988 – vyhodnocení celoměstského socialistického závazku za rok 1987 a návrh nového závazku na rok 1988, činnost plánovací komise při Měst NV, vzala na vědomí zprávu o stavu příprav Zlaté lyže Českomoravské vysočiny a světového poháru v  běhu na lyžích mužů. V  případě, že tyto závody budou pro nepříznivé sněhové podmínky přeloženy do jiného místa republiky, doporučila ustanovit delegaci Měst NV na těchto sportovních akcích. Rada vyjádřila souhlas s  řešením stížnosti občanů na výstavbu garáží na Jánské ulici a doporučila zjistit názor poslanců a občanů města formou ankety.

20. ledna 1988 – výsledky inventarizace hospodářských prostředků ve správě Měst NV a jím řízených organizací, POZ oslav 40. výročí Vítězného února - podíl Měst NV a jím řízených organizací – stanovila u konkrétních úkolů jmenovitou odpovědnost; přípravu plenárního zasedání, schválila usnesení k  doplňovacím volbám poslance Měst NV ve voleb. obvodu č. 16, kde poslanec ing. Vratislav Dlohoš rezignoval na funkci poslance z  důvodu změny trvalého bydliště, projednala připomínky občanů k  zajišťování občanských pohřbů v  nové smuteční obřadní síni v  Novém Městě na Moravě.

10. února 1988 – rekonstrukci Gottwaldovy ulice – uložila řediteli technických služeb zadat v  měsíci únoru ERAMu Hradec Králové řešení veřejného osvětlení chodníku na Gottwaldově ulici, ing. Pelikánovi ved. odb. výstavby Měst NV zajistit řádnou opravu chodníku na Soškově ulici, který byl poškozen při pokládání kabelů telefonních rozvodů; dále rada projednala činnost správní komise péče o rodinu a děti; zprávu o vyřizování stížností podaných u Měst NV v  minulém roce, schválila předložený návrh na obsazení funkce vedoucího Drobné provozovny s. Zdeňkem Štefanem (Vlachovice č. 11) s  účinností od 1. 2. 1988, rada dále projednala návrh na obsazení funkce vedoucí odboru ŠKKSVZ s. Marií Švomovou s  účinností od 1. 3. 1988; schválila do funkce inspektora

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková