O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 294

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

se zúčastnilo 46 dětí. Práce Místní lidové knihovny je hodnocena velmi dobře. V  soutěži Budujeme vzornou knihovnu získala čestné uznání KNV, v  roce 1988 se bude ucházet o uznání MK ČSR. Knihovníkem je F. Bukáček, který v  průběhu roku uspořádal celkem 20 besed a 13 výstavek k  nově vydaným knihám. Počet výpůjček v  tomto roce dosáhl 5  543. Počet stálých čtenářů v  obci je 91, což je 26,4 % z  počtu obyvatel.

 

Rokytno

Občanský výbor ve spolupráci se složkami Národní fronty v  místní části Rokytno uspořádal v  průběhu roku 1987 oslavu významných politických výročí roku doplněnou kulturní vložkou dětí, mládeže i členy souborů Horáček a Horák. Tyto folklorní soubory se též občanům obce představily i při oslavě Mezinárodního dne žen a Mezinárodním dnu dětí. Ke všem ideově-politickým akcím roku byla zásluhou agitačního kolektivu pod vedením s. Svatoňové provedena v  obci vlajková výzdoba i výzdoba formou malé i velké názorné agitace. Již tradičně byla dobrá účast na Jarních i podzimních směnách Národní fronty. Občané provedli úpravu veřejných prostranství, obnovili zelené plochy, vysázeli zeleň a okrasné keře i stromky, které obdrželi od Technických služeb v  Novém Městě na Moravě. Nejvíce práce provedli občané při budování vodovodu v  obci. Tento úkol investiční akcí „Z“ v  hodnotě téměř půl miliónu korun byl v  tomto roce zdárně dokončen. Základní organizace SPO v  Rokytně provedla vyčištění požární nádrže (1 tis. Kčs). V  zimním období uspořádaly složky NF v  obci tradiční lyžařské závody dětí a mládeže v  běhu a skoku na sněhovém můstku. Vítězové byli odměněni diplomy a drobnými cenami. V  dostatečné míře byl rovněž k  různým akcím využíván i místní rozhlas, který pravidelně informoval o veškerém dění v  obci a seznamoval i s  akcemi pořádanými Měst NV a MKD v  Novém Městě na Moravě. Místní lidová knihovna byla 4 měsíce v  obci uzavřena z  důvodu stěhování a malování. Nyní je umístěna ve vyhovujících prostorách v  bývalé škole. Z  tohoto důvodu byl počet výpůjček nižší než v  minulosti. I přesto lze hodnotit činnost knihovny kladně. Funkci knihovnice zastává V. Tlustošová. Počet výpůjček byl 1. 367, počet stálých čtenářů je 55.

 

Slavkovice

V  aktivitě Občanského výboru i občanů ve Slavkovicích se již dlouhodobě ukazuje veskrze kladný postoj k  veškerému dění v  obci. Nikoliv nadarmo, je tato obec hodnocena po všech stránkách dobře a v  dlouhodobém hodnocení občanských výborů patří k  nejlepším. I v  tomto roce se v  kulturním domě obce uskutečnila řada ideově-politických i kulturních akcí. Mezi ty nejzdařilejší je třeba počítat oslavu výročí Vítězného února, oslavu osvobození vlasti Sovětskou armádou a 70. výročí VŘSR. Při všech těchto oslavách byla zaznamenána velká účast občanů včetně mládeže.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková