O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 292

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

řádal celkem 6 besed a 2 výstavky s knižní tematikou.

 

Petrovice

Činnost občanského výboru v Petrovicích se v průběhu roku 1987 řídila v oblasti ideově politické významnými ideovými výročími. K výročí Únorového vítězství čsl. pracujícího lidu, májovým oslavám, SNP a 70. výročí VŘSR byly uspořádány rozhlasové relace, k Únoru, 9. květnu a VŘSR byly uskutečněny oslavy doplněné kulturními vystoupeními dětí a mládeže. K těmto významným výročím byla provedena vlajková výzdoba, skříňky malé názorné agitace jednotlivých složek Národní fronty obce, výzdoba byla doplněna transparenty eventuálně politickými panely. U příležitosti MDŽ se uskutečnila oslava pro místní ženy, při které jim z rukou dětí byly předány kytičky. Občané se v hojné míře zúčastnili i brigádnické činnosti. Nejvíce odpracovaných hodin bylo uskutečněno při přístavbě požární zbrojnice v obci, která byla Městským národním výborem v Novém Městě na Moravě zařazena do neinvestiční části akcí „Z“. Občané Petrovic se však v dostatečném počtu zúčastnili i jarních i podzimních směn Národní fronty. Vesměs se jednalo o úpravy veřejných prostranství a opravy okolí domů. I v tomto roce byly provedeny brigády v zemědělství při svozu slámy a při sběru brambor. 3. a 4. srpna 1987 byla provedena nová omítka hasičské zbrojnice. 8. srpna se pak uskutečnila brigáda na opravě dětského hřiště. V tomto roce byla také poskytnuta částka 90.000 Kčs na opravu cesty a úpravy okolí hráze. Organizace SSM uspořádala v průběhu roku ve spolupráci s OV a ZO SPO dvě taneční zábavy pro místní obyvatelstvo. Výrazné potíže v tomto roce měla místní lidová knihovna v Petrovicích, neboť J. Mrkvičková přestala z rodinných důvodů ve funkci knihovnice pracovat a není za ni dosud rovnocenná náhrada. Přesto byl počet výpůjček 1.030 svazků, což bylo o 130 oproti minulému roku méně. V obci je 72 stálých čtenářů, t.j. 29,7 % z celkového počtu obyvatel. J. Mrkvičková v době svého působení uspořádala v knihovně 11 výstavek nových knih.

 

Pohledec

V roce 1987 byly v místní části Pohledec pod záštitou občanského výboru v oblasti ideově-politické uspořádány tři oslavy významných výročí. Byla to oslava Vítězného únoru, dále pak Den vítězství a 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. V rámci všech těchto oslav konaných v místním kulturním domě byly uskutečněny kulturní vystoupení mládeže se zpěvem, tanečky a básněmi. Rovněž oslava Mezinárodního dne žen byla uskutečněna v kulturním domě při zábavném kulturním pásmu dětí a mládeže z MŠ a ZŠ v Pohledci. Ke všem ideově-politickým výročím roku byla v obci provedena výzdoba formou malé i velké názorné agitace, součástí kterých byla i vlajková výzdoba. K oslavě májových dnů byla v Pohledci uspořádána Vatra míru v předvečer 1. máje za velké účasti občanů i mlá-

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková