O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 291

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

výboru upravili okolí svých domů, organizace NF upravily veřejná prostranství, obnovily zeleň a vysázely okrasné keře. V oblasti ideově politického působení byly v obci vzpomenuty významné události roku vkusnou výzdobou, hlavně prostřednictvím vlajkoslávy a skříňkami malé názorné agitace. Prostřednictvím místního rozhlasu byly uvedeny relace k Vítěznému únoru, májovým dnům a 70. výročí VŘSR. V místním kulturním domě k těmto výročím proběhly oslavy s drobnými kulturními vložkami. Velmi dobrým způsobem si v roce 1987 vedla místní knihovna – výpůjční místo – které i v tomto roce vedla B. Ptáčková. Knihovna plnila svoji funkci velmi dobře. Knihovní fond byl pravidelně doplňován návratnými soubory knih. Bylo by účelné, aby v budoucnu měla knihovna samostatné umístění. Počet výpůjček představoval v tomto roce 1.182 svazků, což bylo o 423 svazků více oproti loňskému roku. Počet stálých čtenářů byl 61, což představovalo 12,3 % z celkového počtu obyvatel.

 

Olešná

V roce 1987 byly otázky související s ideově politickou náplní života obce zaměřeny na Únorové vítězství čs. pracujícího lidu, k májovým oslavám, výročí SNP a 70. výročí VŘSR. Ke všem těmto výročím byla v obci provedena výzdoba malé i velké názorné agitace s vlajkovou výzdobou. K oslavě Mezinárodního dne žen byla provedena slavnostní besídka s kulturním programem dětí s odevzdáním drobného dárku přítomným ženám. V brigádnické činnosti se občané Olešné věnovali úkolům vytýčeným občanským výborem pro jarní i podzimní směny a Národní fronty. Většina činností se zaměřovala na drobné opravy či údržby stávajících zařízení, občané si z vlastní iniciativy provedli úklid okolí svých domů. Veřejná prostranství upravili či nově zbudovali členové všech složek Národní fronty v obci. Směn Národní fronty se zúčastnilo celkem 186 občanů, kteří v souhrnu odpracovali 480 brigádnických hodin. Občané se též tradičně zúčastnili při brigádnické pomoci JZD ČSLA Vzlet Nové Město na Moravě při svozu slámy a v podzimních měsících pak bramborových brigád. Celkově odpracovali ve prospěch zemědělství 763 hodiny. 26. října 1987 se konala veřejná stranická schůze. V diskusních vystoupeních občanů bylo poukazováno na otázky zásobování a na cesty vedoucí k jeho zlepšení, další výstavby obce, kritizována byla doprava ČSAD do Nového Města na Moravě apod. V zimním období se uskutečnily tradiční lyžařské závody dětí a mládeže pod patronací Občanského výboru a složek Národní fronty. Dobrých výsledků dosáhla místní lidová knihovna ve které je vybavení a umístění knih odpovídající místním podmínkám. Přesto, že se v tomto roce nepodařilo zvýšit počet čtenářů, bylo v knihovně 1.782 výpůjček, což bylo o 46 více než v loňském roce. Počet stabilních čtenářů je 32, což je 12,4 % z celkového počtu obyvatel obce. Místní knihovník J. Jínek v průběhu roku uspo-

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková