O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 290

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v obci bylo 170 stálých čtenářů. Knihovnice uspořádala v tomto roce 4 besedy o knihách a 10 výstavek k novým knihám.

 

Maršovice

V průběhu roku 1987 byla v místní části Maršovice provedena výzdoba malé i velké názorné agitace ke všem významným ideově-politickým výročím roku. Rovněž k těmto výročím byly uvedeny rozhlasové relace v místním rozhlase. Jednalo se o tato výročí: Vítězný únor, MDŽ, májové dny a 70. výročí VŘSR. Občané i školní děti navštívili rovněž významné akce probíhající v Městském kulturním domě eventuelně v Kině v Novém Městě na Moravě. Bohatá byla i brigádnická činnost občanů. Tak jako v minulosti se zúčastnili prací vyhlášených v rámci jarních i podzimních směn Národní fronty. Mimo to se významným podílem podíleli na pomoci našemu zemědělství v období sklizňových prací stejně, jako lesnímu hospodářství. 12. a 19. září 1987 se zúčastnilo 10 občanů na sklizni slámy na polích JZD ČSLA Vzlet Nové Město na Moravě. V měsíci září a říjnu se zúčastnilo 29 občanů prací při sklizni brambor téhož družstva. Potěšitelná byla účast svazáků základní organizace na směnách. I v tomto roce pokračovala průběžná oprava budovy občanského výboru. V měsíci červenci se prováděly nátěry kovových částí střechy, v srpnu pak byly štíty budovy obloženy kabřincem. Pokračovalo budování chodníků na Maršovské ulici. Byla rovněž provedena oprava lavičky u prodejny Jednoty. Nejdůležitější akcí byla oprava a celková úprava prostranství před hotelem Maršovská rychta, která si vyžádala náklad financí v hodnotě 238 tis. Kčs. Představitelé městský orgánů ocenili tuto práci zařazenou v neinvestiční části akcí „Z“ a zaslouženým pracovníkům o tuto oblast předali čestná uznání. 29. října 1987 se konala v obci veřejná stranická schůze za dobré účasti občanů. V nezvykle bohaté diskusi byla většina připomínek směrována k další výstavbě obce, rozšíření obchodní sítě, budování hřiště TJ, otázky kolem rybníka Knězovec, spojení s Novým Městě apod. Ze sportovních akcí na sebe upoutaly nejvíce tradiční párkové závody dětí, kterých se v několika kategoriích zúčastnilo množství dětí, které po závodě byly odměněny párkem s rohlíkem a teplým čajem, ti nejlepší pak diplomy.

 

Nová Ves

Obyvatelé místní části Nová Ves se v roce 1987 zabývali převážně brigádnickou činností na přístavbě mateřské školy, která byla Městským národním výborem v Novém Městě na Moravě zařazena do plánu investičních akcí „Z“. Překročení plánovaného finančního nákladu u této stavby došlo následkem rozšíření stavebního programu. I přes množství hodin, které brigádníci věnovali tomuto úkolu, nebylo zapomenuto ani brigád při jarních směnách NF, brigád na pomoc zemědělství ve špičkových pracích. Občané si v období před oslavami májových dnů z iniciativy občanského

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková