O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 29

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

životního jubilea, za vynikající pracovní výsledky a za veřejnou a politickou angažovanost. Rada rovněž schválila jednostupňový projekt vodovodu Holubka - Maršovice v celkovém nákladu 429.000 Kčs. Se zprávou o činnosti rady Měst NV seznámil přítomné na plenárním zasedání s. Ivan Jančík, vedoucí odboru organizačních a vnitřních věcí. V programu plenárního zasedání vystoupil předseda plánovací komise s. Ing. Novotný. Seznámil přítomné s celoměstským socialistickým závazkem na rok 1984. Počet brigádnických hodin, které se občané zavázali odpracovat v letošním roce dává záruku, že závazek bude se ctí splněn. s. Liedermannová, předsedkyně školské a kulturní komise seznámila plenární zasedání s návrhem Jednotného plánu kulturně-výchovné činnosti města na rok 1984. Zdůraznila, že předpokladem ke splnění náročných úkolů vyplývajících z hlavních směrů kulturně-výchovné činnosti je vytvoření vhodných materiálně technických a kádrových podmínek pro další rozvoj kulturně-výchovné činnosti. V diskusi plenárního zasedání vystoupili: s. Jaromír Čejka (ředitel MKD) - seznámil přítomné s podílem Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě a způsobem tvorby Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti města, požádal zástupce podniků a institucí o dodržení stanovených termínů při předávání podkladových materiálů pro zpracování plánu a jeho hodnocení. s. Věra Buchtová (tajemník Měst NV) - seznámila s vyhodnocením soutěže občanských výborů. K ocenění byly navrženy občanské výbory č. 1 a č. 2, dále občanský výbor Vlachovice a občanský výbor Rokytno. Seznámila plenární zasedání s kádrovými změnami v komisích městského národního výboru i v jeho aparátu. Poděkovala s. A. Pazderové za dlouholetou činnost na úseku obchodu a cestovního ruchu u městského národního výboru. s. Pazderová od 1. února 1984 odešla do důchodu. s. František Srnský (předseda TJ N. Město), zdůraznil podíl TJ na vybudování Turistické chaty na Studnicích a vleku na Bednářovci. Poděkoval všem brigádníkům za nezištnou pomoc při realizaci tohoto úkolu. s. František Dvořák (předseda Mě V KSČ) - poděkoval všem za dobré splnění úkolů minulého roku a vyzval všechny občany města k maximálnímu úsilí ve prospěch celého města na všech úsecích činnosti. s. RSDr. Jaromír Kosek (tajemník ONV) - vyjádřil poděkování s. Dagmar Švubové-Palečkové za úspěšnou reprezentaci na zimních olympijských hrách v Sarajevu, zdůraznil, že na úspěchu má podíl místní škola, rodiče a trenéři. Okresní národní výbor navrhl Krajskému národnímu výboru k vyhodnocení Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě za dobrou práci na úseku plnění akcí ,,Z". Zdůraznil, že státních prostředků do rozpočtů Národních výborů je méně a stále více prostředků je nutné věnovat na obranu naší socialistické vlasti. V závěru plenárního zasedání poděkoval předseda Městského národního výboru s. Petr Klapač všem přítomným za účast a schůzi plenárního zasedání ukončil.

2. plenární zasedání 2. plenární zasedání se konalo 26. dubna 1984 ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Zúčastnilo se ho

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová