O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 289

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

k sňatku, předává blahopřání k narození dítěte, pozvání na slavnostní vítání dětí do života apod. V průběhu roku se v obci uskutečnilo několik oslav a akcí, z nichž nejúspěšnější byly oslavy MDŽ a tradiční lyžařské závody pro děti a mládež, které pořádala místní organizace SSM. Tradičně dobré výsledky vykazovala i Místní lidová knihovna v Jiříkovicích pod vedením knihovníka Jiřího Vališe. Knihovna je umístěna v kulturním domě (v tomto roce proběhly drobné stavební úpravy). Práce knihovníka i ve ztížených podmínkách je hodnocena ze strany nadřízených orgánů jako kvalitní a velmi obětavá. V tomto roce činil počet výpůjček 928, což bylo o 108 více než v minulém roce. Počet stálých čtenářů v obci činí 39, což je 20,1 % z počtu obyvatel. Knihovník v průběhu roku uspořádal 2 besedy o knihách a 8 výstavek. Mimořádné povětrnostní podmínky v obci dne 12. srpna, kdy v pozdních odpoledních hodinách se přehnala nad obcí veliká bouřka doprovázená silným větrem způsobily značné škody. Vítr povyvracel několik stromů okolo silnice k Novému Městu na Moravě a i v okolí samotné obce došlo k vývratům stromů.

 

Křídla

V roce 1987 byla v Křídlech uspořádána zásluhou Osvětové besedy řada hodnotných přednášek a besed zaměřených k ideově politickým výročím roku, ale i k oblasti zdravotní, sociální i tělovýchovné. Velký zájem vzbudila přednáška k výročí Února a k 70. výročí VŘSR, beseda o alkoholismu, toxikománii, beseda o manželství pro mládež, o silničním provozu a jeho bezpečnosti apod. Již tradičně se v sále Osvětové besedy uskutečnily vzpomínkové oslavy k Vítěznému únoru, ke Dni osvobození a k VŘSR. Dobře navštívena byla též oslava k Mezinárodnímu dni žen s kulturním programem dětí a mládeže. Byl též uskutečněn lampiónový průvod k 9. květnu s položením věnce k místnímu pomníku padlých. Obec je tradičně velmi dobře hodnocena z hlediska výzdoby jak malé, tak i velké názorné agitace. I letos byla v tomto ohledu hodnocena mezi nejlepšími místními částmi. Občané se v hojné míře zúčastnili jak jarních, tak i podzimních směn Národní fronty. V tomto roce se brigádnická činnost omezila na údržbu a drobné opravy stávajících zařízení. Nejvýrazněji se brigády projevily v úpravě veřejných prostranství, vyčištění chodníků a vozovek. Na jaře byly plochy prostranství osázeny novou trávou. Občané se zúčastnili pomoci JZD při žňových a podzimních pracích a lesnímu závodu pomohli při vysazování lesních stromků. 7. ročníku dálkového pochodu Křídla – Pernštejn se zúčastnilo 92 účastníků. Místní lidová knihovna v Křídlech pracovala pod vedením M. Pitkové i v tomto roce. Knihovnice byla dlouhodobě nemocná, ale i tak byla práce v knihovně na velmi dobré úrovni. Bude však do budoucnosti třeba počítat se samostatným umístněním MLK. Počet výpůjček činil v tomto roce 4.423,

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková