O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 286

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

teční obřadní síně, přehlídnout nelze skutečnost, že z důvodů neodstranění drobných vad a nedodělků na stavbě obchodního střediska DP trvá pozastávka úhrady převodní ceny ve výši 50 tis. Kčs. K zajištění včasné projektové přípravy akcí „Z“ vynaložil národní výbor 194 tis. Kčs. Bylo zajištěno zpracování jednostupňového projektu na stavbu I. etapy hřbitova. Dále byly zpracovány projektové úkoly výpravní budovy ČSAD, restaurace na ul. Gottwaldově, prodejny jednoty ve Slavkovicích.

 

Neinvestiční akce „Z“

V neinvestiční části akcí „Z“ byly v roce 1987 realizovány tyto akce: oprava kanalizace v Jiříkovicích (FN 103 tis. Kčs), oprava komunikace v Zubří (FN 734 tis. Kčs), úprava prostranství před Maršovskou rychtou (238 tis. Kčs), sportovní areál Slavkovice (108 tis. Kčs), oprava kulturního domu ve Slavkovicích (40 tis. Kčs), úhrada JP na vyčištění požární nádrže v Rokytně (1 tis. Kčs), mimo tyto akce byla rovněž provedena rekonstrukce požární zbrojnice ve Studnicích, přístavba požární zbrojnice v Petrovicích. Plán neinvestičních akcí „Z“ byl nadřízeným orgánem schválen ve výši 560 tis. Kčs, z toho FRR 360 tis. a SP 200 tis. Kčs. Překročení tohoto ukazatele bylo možné pouze z důvodu, že byly zajištěny další finanční zdroje a to v rámci sdružení prostředků. Jednalo se především o realizaci opravy komunikace v Zubří a úpravu prostranství v Maršovicích. Nebyla zajištěna plánovaná akce – zpevnění chodníku na Tyršově ulici a to z důvodů nevytvoření podmínek ze strany příslušného občanského výboru. Celkové výdaje národního výboru v akci „Z“ za rok 1987 představovaly objem 5.955,- tis. Kčs. Měst NV obdržel k financování akce „Z“ do FRR tzv. účelové prostředky ve výši 3.723,- tis. Kčs. Správnost použití těchto prostředků kontrolovala OFS Žďár n/S. a nezjistila žádné závady.

 

Bytová výstavba

V oblasti bytové výstavby bylo v měsíci červenci předáno do užívání celkem 76 nových bytových jednotek v sídlišti Pod zastávkou. Nově postavené panelové domy byly realizovány jako družstevní podnikové pro k. p. Chirana, n. p. Sport, OÚNZ a některé další organizace. Současně je připravována v této lokalitě výstavba dalších 96 bytů, které budou dokončeny rovněž v této pětiletce. Neuspokojivá situace je ve výstavbě individuální, kde k podstatnému rozšíření brání zejména omezující opatření na ochranu zemědělského půdního fondu. Rovněž projednání zpracovaného seznamu pozemků v zastavěném území města trvá neúměrně dlouhou dobu. Výraznějšímu rozšíření soukromé bytové výstavby v zastavěné části obcí o kterých organy státní zprávy usilují, brání nedostatek volných stavebních ploch a neobytných objektů vhodných pro rekonstrukci a modernizaci. Z těchto důvodů se nepodařilo zcela naplnit plán nově povolovaných bytových jednotek. K překročení naopak došlo v počtu kolaudovaných bytů v rodinných domcích. V roce 1987

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková