O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 28

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

na úseku investiční a neinvestiční výstavby v akcích ,,Z", zabezpečení úkolů, vyplývajících z VI. zasedání ÚV KSČ, především v otázce služeb a obchodu. Pracovním úsilím našich občanů, závodů, škol i organizací NF bylo i v roce 1984 zlepšovat a zdokonalovat práci ve všech oblastech hospodářského, společenského a kulturně-politického života v našem městě, důsledně naplňovat politiku KSČ za splnění závěrů XVI. sjezdu Komunistické strany Československa, zkvalitňovat a zdokonalovat politicko-výchovnou práci všech orgánů Městského národního výboru, organizací Národní fronty a zapojit co nejširší okruh občanů do veřejně prospěšné práce. Velmi dobře byly např. hodnoceny Jarní směny Národní fronty, při kterých bylo celé město uklizeno a vyčištěno od zbytků zimního posypu vozovek, komunikací a chodníků. Významný podíl na dobrém hodnocení roku 1984 měly i občanské výbory a jejich vysoká aktivita a to jak v samotném městě, tak i v místních částech. Stejně jako v minulých létech tohoto volebního období je třeba přičíst dobré výsledky tohoto roku neúnavné organizátorské práci funkcionářům Městského národního výboru, Městského výboru Komunistické strany Československa i Městského výboru Národní fronty, kterým se podařilo aktivizovat široké vrstvy obyvatel města a podnítit je pro vytyčený program a cíle. Základní činnost Městského národního výboru se odrážela v jednáních plenárních zasedání, která se konala ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě.

1. plenární zasedání 1. plenární zasedání se v roce 1984 konalo dne 16. února v MKD Nové Město na Moravě. Účastnilo se ho 127 poslanců Městského národního výboru, 6 poslanců Okresního národního výboru, 1 poslanec Krajského národního výboru a 95 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač. Za okresní národní výbor se plenárního zasedání zúčastnil Dr. Kosek Jaromír, tajemník. Rada Měst NV se k datu plenárního zasedání sešla dvakrát a to dne 12. ledna a 26. ledna 1984. Na prvním zasedání projednala tři stížnosti občanů města. Dále rada schválila přidělení stavebního místa na výstavbu dvou garáží v lokalitě ,,U jatek" pro s. Antlovou a s. Horákovou. Schválila též žádost s. Šimkové o zřízení zahrádky, projednala dopis tajemníka OV KSČ s. Jar. Matějky s poděkováním Miloslavu Dvořákovi, výtvarníkovi MKD za práci při grafické úpravě ,,Stranických informací OV KSČ". Na druhém zasedání projednala návrh celoměstského socialistického závazku na rok 1984 včetně vyhodnocení za rok 1983 a plnění VP NF za rok 1983 včetně hlavních úkolů na rok 1984. Rada dále schválila návrh na udělení ceny Karla Mrkvičky a pamětní medaile pro s. Jaroslava Boháče, dlouholetého lyžařského funkcionáře k jeho životnímu jubileu - 70. narozeninám. Schválila návrh na udělení vyznamenání ,,Vzorný pracovník Národního výboru" v okresu Žďár n/s. pro Alenu Albrechtovou, vedoucí odboru ŠKK SVZ při příležitosti

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová