O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 279

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

obložnost – plán 88,2 %, skutečnost 87,0 %. Během celého roku pracovala převážná část oddělení nemocnice bez objednacích dob na hospitalizace, výjimkou byly hospitalizace pacientů související s objednáváním na rtg. vyšetření a dále některé odkladné operace – varixy, adenotomie u dětí. Na všechna oddělení byli přijímáni pacienti v pracovní neschopnosti bez objednacích dob. Jednotka intenzivní péče nemocnice měla 8 lůžek, provoz byl zajišťován ordinářem pro kardiologii a jedním sek. lékařem. Proti roku 1986 byl zaznamenán nárůst počtu pacientů přijatých na toto oddělení. Celkem bylo přijato na jednotku intenzivní péče 390 pacientů (v minulém roce 374), zemřelo 49 pacientů (v min. roce 38). V přístrojovém vybavení nebyla jednotka intenzivní péče vybavena žádnou novou technikou, která by přinesla rozhodující změny v dosavadním systému práce. Stávající monitorovací systém je již zastaralý a vyžaduje náročné opravy. I přes intenzivní snahu se jeho obnova nezrealizovala. Na anesteziologicko resuscitační oddělení o pěti lůžkách jsou přijímáni pacienti dle koncepce oboru. V tomto roce se zde zlepšilo přístrojové vybavení. Kádr lékařů zůstal stejný, tj. 6 lékařů. Také na tomto oddělení se zvýšil počet hospitalizovaných na 160 pacientů (v min. roce 154). Na oddělení zemřelo 36 pacientů. V roce 1987 došlo k výraznému zvýšení počtu výjezdů vozu rychlé zdravotnické pomoci – celkem 751 (v min. roce 570). Z toho bylo 636 oprávněných, 22 neoprávněných a ve 14 případech bylo vozu RZP zneužito. Převážná část výjezdů byla neúrazového charakteru (523). Koncem roku byl získán druhý vůz typu Latvija pro RZP, který byl podle potřeb uzpůsoben pro potřeby oddělení. V souvislosti se zavedením nového interrupčního zákona se zvýšil počet interrupcí, z celkového počtu bylo 75,6 % miniinterrupcí. Proti předchozímu roku došlo ke snížení kojenecké úmrtnosti na 7,39 promile (1986 – 11,69). Významnou akcí, propagující principy socialistického zdravotnictví byl ,, Den zdraví v Novém Městě na Moravě. Zcela kritická situace je v okresní lékárně v Novém Městě na Moravě. Pokud v našem městě nebude v nejbližší době vybudována nová lékárna, nebudou zde pro obyvatelstvo ani nemocnici zajištěny lékárenské služby na potřebné úrovni a individuálně vyráběné léky nebude možno v lékárně připravovat vůbec. Řada kontrol ve zdravotnictví odhalila některé nedostatky v dodržování pracovní a ordinační doby. Byla zjištěna nadměrná spotřeba čistících prostředků, odhaleny nedostatky ve vedení zdravotnické dokumentace. Nebyl realizován některými lékaři počet ujetých kilometrů, na který jim byl stanoven paušál cestovních výloh. Byly zjištěny i nedostatky hygienického typu. Nedostatky byly i v ochraně objektů, razítek a tiskopisů. Ze všech zjištěných nedostatků byla vyvozena nápravná opatření, v některých případech i osobní postihy.

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová