O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 242

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti při radě Měst NV v Novém Městě na Moravě patřil i v roce 1987 k největším komisím, které při radě Měst NV pracovaly. Byl významnou složkou práce zastupitelského sboru v místě. Svými obřady a celkovou veřejně politickou prací napomáhal k upevňování a formování socialistického životního stylu a významně se podílel na plnění volebního programu Národní fronty. V tomto roce dobudoval SPOZ svoji organizační strukturu, jejímž prostřednictvím je schopen zajišťovat všechny zavedené, ale i nové socialistické tradice. Aktiv sboru tvořil více jak padesát dobrovolných pracovníků. Veškerá činnost byla řízena vedením SPOZ, které bylo řízeno předsedou s. Františkem Dvořákem. Jedenkrát za měsíc se scházelo plenární zasedání na kterém se mimo funkcionářů zúčastňovali i vedoucí sekcí /pro vítání dětí, životní jubilea, práce s mládeží, sňatky/, aktivisté z místních částí a aktivisté z vybraných novoměstských závodů /Sport n. p., Chirana n. p., UP, Jm SL, nemocnice, JZD „Vzlet“, základní školy/. SPOZ pracoval neformálně, systematicky a pravidelně. Hlavní důraz v činnosti sboru nebyl v tomto roce zaměřen na zavádění nových socialistických tradic a slavností, ale na další zkvalitňování všech dosud zavedených, zejména vítání občanů do svazku města, dny zletilosti, jubilejní svatby, blahopřání všeho druhu a další. Pro potřeby SPOZ jsou k dispozici tři dětské pěvecké a recitační sbory, průběžně byly obměňovány scénáře obřadů, projevy k obřadům a pod. Z podnětu SPOZ a MKD byl v roce 1987 založen Klub důchodců, se kterým byla navázána úzká spolupráce při zhotovování dárků pro obřad „vítání dětí“. Členové a aktivisté SPOZ se podíleli na budovatelské práci, úpravě zelených ploch, výsadbě zeleně, při práci v zemědělství, organizování a účasti na veřejně politických akcích. SPOZ jako jediný na okrese nezapomíná na přednáškovou a výchovnou činnost. Ve spolupráci s MKD je pravidelně zajišťován cyklus přednášek určený studentům gymnázia a učňům. Nejobtížnější úkol SPOZ v roce 1987 byl v ustanovení sekce pro občanské pohřby. I když SPOZ vyvolal jednání a pozval zástupce závodů, stranických organizací a OV, účast byla naprosto nedostatečná. Z OV se nikdo nedostavil. Svědčilo to o nezodpovědném přístupu těchto orgánů NV k tak závažné záležitosti. Naproti tomu bylo třeba velmi kladně hodnotit přístup některých závodů, škol a institucí, kde jsou pro tyto účely vytvořeny dobré podmínky. Bez problémů v této oblasti je k. p. Chirana, Uranový průzkum, Lesní závod, obě základní školy, Sport n. p., OÚNZ a nemocnice a většina aktivů na vesnicích. Velmi dobře si vede OV ve Slavkovicích, kde ve spolupráci s aktivem města zajišťují důstojné rozloučení přímo v místě. Dobrá spolupráce je také s pracovníky podniku služeb a ředitelstvím gymnázia (recitátorky). Trvalou pozornost bude třeba věnovat smuteční obřadní síni, kde se pro-

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová