O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 240

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

6. plenární zasedání

6. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 2. prosince 1987 v Městském kulturním domě za účasti 92 poslanců Měst NV, 5 poslanců ONV a 185 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač. Místopředsedkyně Mest NV s Věra Buchtová přednesla zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání. Rada se sešla celkem třikrát a na svých zasedáních projednala: 4. listopadu 1987 – zhodnocení činnosti agitačního střediska MěV KSČ. Agitačnímu středisku bylo doporučeno dbát a kontrolovat používání státních symbolů u podniků a organizací v rámci města. Projednala činnost komise zemědělské a správu o přípravě inventarizace hospodářských prostředků. Schválila inventarizační komisy ve složení: ing. Fr. Havlíček – předseda, J. Bartološová – tajemník, Petr Dvořák – člen, M. Srnská – členka. Ing. Pelikán informoval radu s průběhem uzavírky z důvodu rekonstrukce na Gottwaldově ulici. Demolici prostor provedou Dopravní stavby Olomouc v termínu od 16. 11. do 23. 12. 1987. Dopravní řešení objížděk bude vyřešeno podle návrhu dopravní komise Měst NV. Přijala informaci předsedy Měst NV o realizaci rekonstrukce elektroinstalace v budově Měst NV za provozu, kdy bude docházet ke ztížení pracovních podmínek aparátu Měst NV i ve styku s občany. Celá akce má být ukončena v únoru 1988. Rada projednala a schválila návrh ředitele MKD s. Sládka na změnu ve funkci zastupování ředitele MKD. Na vlastní žádost a po vzájemné dohodě byla odvolána z této funkce s. Eva Benediktová a zastupováním byla pověřena s. Květa Vašířová, pracovnice ekonomického úseku MKD. 18. listopadu 1987- výsledky hospodaření Měst NV a jím řízených organizací za třetí čtvrtletí roku a plnění souboru opatření k zásadám ovlivňování volného času dětí a mládeže v působnosti Měst NV. Seznámila se se zprávou o stavu výstavby skládky pevného domovního odpadu v návaznosti na výstavbu „gondardu“. Vzhledem k demolicím na Gottwaldově ulici a s tím související objížďce rada uložila řediteli Technických služeb zajistit rozmístění dopravních značek a uložila tajemníkovi Měst NV projednat s OS VB Žďár n/S. zajištění měření rychlosti jízdy na Tyršově ulici po dobu uzávěry Gottwaldovy ulice. Rada Měst NV přijala informaci o problémech, které se v současnosti vyskytují při pořádání tanečních zábav. Přes řadu kontrol a osobního jednání tajemníka Měst NV s pořadateli a občanskými výbory před konáním akcí, nebylo dosaženo kladných výsledků. Měst NV z těchto důvodů vydal zákaz konání společenských zábav organizacím SSM po dobu jednoho roku dle zásad o konání společenských zábav. Pro kontrolu průběhu každé zábavy bude vždy ustanovena komise z řad členů rady. 2. prosince 1987 – zprávu o vyhodnocení žňových prací a vyslovila nespokojenost občanským výborům při zajišťování brigádnické

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová