O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 239

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

konalování služeb poskytovaných obyvatelstvu a zhodnotila průběh letní rekreační sezóny i rozvoj koncepce cestovního ruchu v roce 1987. Rada projednala pokyny k nezákonnému stavu vzniklém stavbami na zemědělské nebo lesní půdě bez jejího odnětí zemědělské nebo lesní výrobě. Uložila ved. odboru výstavby připravit technické podklady pro provedení prověrky staveb postavených na zemědělském půdním fondu. Ve zjištěných případech nezákonných staveb budou vyvozeny patřičné závěry. 29. října 1987 – bylo projednáno vyhodnocení plánu údržby místních komunikací, veřejného osvětlení a chodníků v r. 1987, připravenost Technických služeb města na zimní období. Byla rovněž projednána činnost komise dopravy. Schválila předložené politicko-organizační zabezpečení oslav 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a Měsíce Československo-sovětského přátelství. Projednala zásady pro zřizování a činnost Drobných provozoven. Schválila též udělení vyjímky ze stavební uzávěry pro stavbu rekreační chaty manželů Buchtových, Tyršova 144, Nové Město na Moravě a postoupila žádost k vyřízení radě ONV. Schválila rovněž návrh zařazení stavebníků pro stavbu tří rodinných domků v lokalitě „U jatek“ v Novém Městě na Moravě. Na plenárním zasedání vystoupil v interpelaci poslanců Měst NV s. Šebek s připomínkou k veřejnému osvětlení na Soškově ulici. V odpovědi uvedla ing. I. Lieberzeitová, že v současné době není možno provést osvětlení ani opravu chodníku na Soškově ulici z důvodu pokládání nových telefonních kabelů. s. Šusták vznesl dotaz k výskytu háďátka bramborového. Ing. I. Lieberzeitová uvedla, že ve městě i v místních částech byly provedeny odběry vzorků půdy a výsledky budou známy počátkem roku 1988. V případě zjištění výskytu trvá zákaz výsadby 5 let. V diskusi vystoupil s. Chmelíček, který z pověření komise pro ochranu životního prostředí připomínkoval stav prostředí ve městě, kterému by měla být věnována prvořadá pozornost především ze strany mladých lidí, avšak tito nemají zájem – naopak zeleň poškozují. Bratr Kliment vypracoval pro všechny volební obvody města plán ozelenění. Pokud tento plán nebude realizován, ztrácí práce komise své opodstatnění. S. Souček, náměstek podniku Potraviny, Žďár n/S, ve svém vystoupení upozornil, že počátkem příštího roku bude prováděna rekonstrukce topení celého obchodního střediska na nám. Komenského, která potrvá 3 měsíce. PhMr J. Halva informoval o situaci lékárenských a zdravotnických služeb. Lékárna v Novém Městě má zcela nevyhovující skladovací prostory, hygienické podmínky. Výstavba nové lékárny není v plánu a je třeba udělat vše pro to, aby se výstavba nové lékárny všemi dostupnými prostředky uskutečnila, neboť přetrvávající současný stav je neúnosný. V závěru plenárního zasedání pozval předseda Měst NV s. Petr Klapač přítomné na slavnostní zahájení Měsíce Československo-sovětského přátelství a oslavu 70. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce, které se uskuteční ve čtvrtek dne 5. října 1988 před Městským kulturním domem v Novém Městě na Moravě v 19.00 hodin.

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová