O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 238

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

na rekultivace nejsou. Výstavba v Novém Městě na Moravě je řešena postupně – nyní se zastavuje část Holubka. s. předseda P. Klapač k dotazu s. Hnízdila uvedl, že výstavba Domu pionýrů v našem městě není reálná z důvodu zastavení prací na projektu a z nedostatku finančních prostředků ÚV SSM.

5. plenární zasedání

5. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 29. října 1987 v Městském kulturním domě za účasti 87 poslanců Měst NV, 5 poslanců ONV a 192 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač. Místopředsedkyně Měst NV s. Věra Buchtová přednesla zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání. Rada se sešla pětkrát a na svých zasedáních projednala: 26. srpna 1987 – zprávu o zhodnocení výsledků školního roku 1986/87, připravenost škol na školní rok 1987/88 a umístění dětí d mateřských škol a jeslí. Vzala na vědomí vyjímku udělenou Okresním národním výborem pro zachování provozu ZŠ Slavkovice a ZŠ Zubří i při nižším počtu žáků. Rada odsouhlasila vynětí rod. domku č. p. 10 v Maršovicích z bytového fondu a provedení změny v užívání na rekreační chalupu. 9. září 1987 – projednala zajištěnost podzimních směn Národní fronty a Zhodnocení činnosti Městského kulturního domu za I. pololetí roku. Rada projednala žádost Josefy Benešové o vynětí rodinného domku č. p. 60 v Pohledci z bytového fondu a o změnu užívání pro rekreační účely. Rada požadovanou změnu v užívání neschválila a uložila vedoucímu odboru výstavby Měst NV zajistit vypracování nové zastavovací studie na část obce Pohledec pro výstavbu rodinných domků. Rada rovněž uložila předsedovi SPOZ ve spolupráci s VO MHO a ředitelem TS svolat jednání za účasti církevního tajemníka ONV k dořešení způsobu konání smutečních obřadů v nové smuteční obřadní síni. 23. září 1987 – zprávu o připravenosti na topnou sezónu 1987/88, zásobování tuhými palivy a vyhodnocení činnosti Osvětových besed v I. pololetí roku. Zabývala se též stavem přípravy lokalit pro skládkování průmyslových odpadů. Průmyslový odpad z jednotlivých závodů vznikající při výrobě je ve své podstatě součástí výroby a jeho likvidace je technologickou součástí výroby. Na území města doposud nebyla zřízena centrální průmyslová skládka, ani se jednotlivé závody neobrátily na Měst NV s návrhem na vytypování dílčí skládky průmyslového odpadu pro svůj závod. Vyjímkou je pouze k. p. Chirana, který připravuje zřízení vlastní průmyslové skládky. Přínosem v této oblasti bude rovněž instalace spalovny průmyslových odpadů v n. p. Sport, která bude řešit nejzávažnější problém v likvidaci průmyslového odpadu na území města. 7. října 1987 – projednala plnění závěrů 6. zasedání ÚV KSČ ve zdo-

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová