O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 237

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

inspektora veřejného pořádku Měst NV se vyjádřila ve smyslu důslednějších postupů a finančních postihů na všechny ty, kteří jakýmkoliv způsobem znečišťují město a zhoršují životní prostředí. Rada projednala a schválila změny ordinační doby obvodních a dětských lékařů polikliniky v měsících červenci a srpnu. Změna se týkala zkrácení odpoledních ordinačních hodin do 16,00 hodin. Rada měst NV odvolala s. Stan. Šanderu z funkce předsedy Osvětové besedy po předchozím projednání v OV a ZO KSČ ve Slavkovicích. 1. července 1987 – rada projednala zprávu o výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel a matriky a stavu na úseku vyřizování stížností, podnětů a připomínek podaných na měst NV za I. pololetí 1987. Rada uložila ved. odboru výstavbu projednat činnost ZO Českého svazu rybářů v prostoru koupaliště a uvést tuto do souladu s provozem koupaliště. Dále projednala žádost Svazarmu o přidělení pozemku k dočasnému užívání za účelem zřízení cvičiště pro psy. Se zbudováním cvičiště souhlasí za podmínek, že bude oploceno, bude zachován přístup a ochranné pásmo k tlakové stanici plynu. Dále doporučila výstavbu kotců situovat do jiné části města. 15. července 1987 – projednala a zhodnotila zprávu o kulturně výchovné, tělovýchovné a branné povinnosti za I. pololetí 1987. Vedoucímu odboru výstavby uložila provádění průběžné kontroly na všech rozestavěných stavbách a 1x ročně čtvrtletně zabezpečit kontrolní dny za účasti vedení Měst NV. 12. srpna 1987 – vyhodnocení celoměstského socialistického závazku za I. pololetí 1987, výsledky hospodaření Měst NV a jím řízených organizacích za I. pololetí. Dále projednala připravenost novoměstských závodů a podniků na žně a zajištění brigádnické výpomoci. Rada byla též seznámena se zprávou VLK z prověrky stavu řízení ve věci nepovolené stavby chaty manželů Krškových. V interpelaci poslanců na plenárním zasedání vystoupila s. Svobodová s připomínkou, že obec Pohledec, která se nachází v blízkosti n. p. Sport který má zavedený plyn, má zájem o plynofikaci. Předseda měst s. Klapač podal informaci o postupu OV k dosažení tohoto cíle. Měst NV má zájem o plynofikaci města v co nejvyšší míře. Místopředsedkyně Měst NV s. Buchtová předložila plenárnímu zasedání ke schválení Návrh obecně závazných nařízení Měst NV v Novém Městě na Moravě na úseku místních fakultativních poplatků a poplatků ze psů. V diskuzi seznámil ing. Šulc, posl. ONV, s postupem při podávání návrhů a připomínek k návrhu zákona o státním podniku. K další výstavbě v Novém Městě na Moravě hovořil ing. Straka, vedoucí odb. výstavby a plánování ONV: výstavba nejen v Novém Městě, ale i v celém okresu je značně omezena a to v souvislosti se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu. Výstavbu je nutno soustředit do intravilánu, nezabírat zemědělskou půdu a veškerou výstavbu rodinných domků orientovat do stávajících proluk a stávajícího zastavěného území starými hospodářskými objekty apod. Finanční prostředky

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková