O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 235

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dům soustředné péče pro staré občany. s. Kučerová, zástupce ved. odboru ŠKSVZ zodpověděla dotaz informací, že pro tento dům je vytypován objekt - dům na Tyršově ulici t. zv. „Chiranská kasárna“. Jedná se však o dlouhodobou záležitost. Ing. Kellner, ved. odd. učet. KNV hovořil k výsledkům hospodaření Měst NV za uplynulý rok a zdůraznil dobré výsledky které byly dosaženy v příjmech a na úseku daní a poplatků. Seznámil plenární zasedání s výsledky hospodaření Jihomoravského krajského národního výboru za minulý rok. Hovořil též k přestavbě hospodářského mechanismu a k sociálním opatřením v ČSSR. V závěru zasedání pozvala místopředsedkyně Měst NV s. Věra Buchtový přítomné k účasti na májových oslavách, především v májovém průvodu.

3. plenární zasedání

3. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 25. června 1987 v Městském kulturním domě za účasti 91 poslanců Měst NV, 8 poslanců ONV, 1 poslance KNV a 160 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač. Plenárnímu zasedání byl předložen a jednomyslně schválen následující program jednání. V interpelaci poslanců Měst NV vystoupila členka rady s. Vlasta Břečková s opakovanou připomínkou na špatnou slyšitelnost městského rozhlasu na ulici Luční a Hájkové. Ing. Tatíček, poslanec Měst NV seznámil zasedání s obecně závazným nařízením k výskytu háďátka bramborového v obci Rokytno. Poslankyně Měst NV JUDr. Císařová přednesla zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání. Rada se na svých zasedáních sešla třikrát a na svých zasedáních projednala: 6. května 1987 – plnění souboru souhrnných opatření orgánů Měst NV, OO VB a MěV NF v boji proti negativním společenským jevům na období 1986-90. Rada vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení topné sezóny a uložila ved. soc. služeb UD a řediteli Jm Dřevařských závodů zpracovat a předložit radě Měst NV harmonogram oprav kotelen, které jsou ve správě těchto podniků. Zabývala se rovněž problematikou sdružování finančních prostředků, konkrétně na opravu komunikace v Zubří. Bylo doporučeno komisi dopravy provést šetření o stavu vozovek, které užívají Státní lesy, Plemenářský podnik a Agrozet. Bude nezbytně nutné, aby se tyto podniky podílely finančně na opravách užívaných komunikací. 20. května 1987 – výsledky preventivních protipožárních prohlídek, hodnocení koncepce činnosti SPOZ. Dále bylo konstatováno, že i přes nepříznivé počasí v zimě byla údržba místních komunikací uspokojivá a i úklid po zimním posypu byl při Jarních směnách NF zvládnut dobře. Rada byla seznámena s řešením stížnosti Ing. M. Šimka ve věci údržby komunikace na ul. Drobného. Drobné závady, kterých se Technické služby při zimní údržbě dopustily, nebyly tak závažné, aby bylo nutno přistoupit k postihu. 3. června 1987 – neuspokojivý stav na úseku restauračních služeb

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková