O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 233

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V dalším jednání plenárního zasedání byla dána možnost pro interpelaci poslanců, ale v této části nikdo nevystoupil. V diskusi plenárního zasedání vystoupili: Ing. Tomek, člen plánovací komise Měst NV, který zdůraznil nutnost stanovení pořadí důležitosti plánovaných akcí vzhledem k tomu, že z ONV není záruka finančního pokrytí všech plánovaných akcí. s. Mir. Böhm, předseda Měst V NF zdůraznil velký podíl organizací Národní fronty na plnění socialistického závazku. s. R. Minář připomínkoval špatnou slyšitelnost městského rozhlasu na Luční ulici. s. J. Obr, ved. odboru MHO vystoupil se zhodnocením ankety k úrovni služeb v Novém Městě na Moravě, nedostatky a připomínky občanů budou průběžně řešeny. RSDr. J. Kosek, tajemník ONV, vyslovil uznání občanům města za splněný socialistický závazek (38 brig. hodin na každého občana města včetně dětí). Za rok 1986 je Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě doporučen Okresním národním výborem k vyhodnocení v rámci Jihomoravského kraje. Hovořil rovněž k rozpočtu a plánu na tento rok. Ze strany ONV nelze slíbit, že budou všechny potřeby uspokojeny. Městský národní výbor žádá o 1/3 více finančních prostředků. Je třeba sledovat, jak se hospodaří na jednotlivých kapitolách Měst NV, aby se nestalo, že se na př. rozpočet nevyčerpá (školství). Vedoucí pracovníci ONV věří, že tento rok bude rokem rozvoje našeho města. Místopředsedkyně s. Věra Buchtová provedla závěr diskuse a jednání pléna ukončila

2. plenární zasedání

2. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 23. dubna 1987 v Městském kulturním domě za účasti 91 poslance Měst NV, 7 poslanců ONV, 1 poslance KNV a 191 občanů města a hostů. Plenární zasedání zahájila a řídila místopředsedkyně Měst NV s. Věta Buchtová. Tajemník Měst NV s. Jaromír Čejka seznámil plenární zasedání s průběhem příprav PZ a se směrnicí pro přípravu příštího zasedání. Dále přednesl zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání:
Rada Městského národního výboru se od posledního plenárního zasedání sešla celkem pětkrát a výsledky jejího jednání tvořily obsahovou náplň plenárního zasedání. V interpelaci poslanců vystoupil s. ST. Marek s upozorněním na velmi špatný stav komunikace v úseku Obnova-opravna pneu a Jatky. O výsledcích hospodaření Měst NV a jim řízených organizací za rok 1986 přednesl úvodní slovo ing. Havlíček, předseda finanční komise Měst NV. Materiál předložil vedoucí odboru FaP s. Petr Dvořák, který zpracoval společně s OR a SR odboru a vedoucími a řediteli zařízení a organizací Měst NV. Úvodní slovo ke zprávě o plnění úkolů Měst NV na úseku péče o staré občany přednesla s. Svobodová, členka komise sociálně zdravotní Měst NV. Zprávu předložila s. Kučerová, zást. ved. odboru ŠKSVZ. Uvedla, že

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková