O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 232

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

II. Činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě

Základní činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se odrážela v jednáních plenárního zasedání, která se konala ve velkém sále Městského kulturního domu.

1. plenární zasedání

1. plenární zasedání se v roce 1987 konalo dne 26. února. Zúčastnilo se ho 92 poslanců Městského národního výboru, 7 poslanců Okresního národního výboru, 1 poslanec Krajského národního výboru a 192 občanů města a hostů. Plenární zasedání zahájila a řídila místopředsedkyně Měst NV s. Věra Buchtová. Poslankyně Měst NV Jana Slezáková seznámila přítomné s programem jednání a s termínem příštího plenárního zasedání. Rada Městského národního výboru se od posledního plenárního zasedání v minulém roce sešla čtyřikrát a na svých zasedáních projednala: 7. ledna 1987 – vyhodnocení socialistického závazku Nového Města na Moravě za rok 1986, projednala návrh soc. závazku na rok 1987. V této souvislosti uložila VO OVV přehodnotit systém výkaznictví závazků. Dále rada projednala zprávu o vyřizování stížností, podnětů a připomínek občanů za II. pololetí r. 1986 a činnost finanční komise. Členové rady upozornili na nutnost zajištěnosti prodeje písku ke stavebním účelům v rámci činnosti Drobné provozovny Měst NV. 21. ledna 1987 – zprávu o činnosti správní komise péče o rodinu a děti. V této souvislosti rada uložila zveřejnit v Novoměstském zpravodaji činnost pečovatelské služby poskytované starým občanům. Projednala též zprávu o výsledcích provedené inventarizace organizací Měst NV, projednala a schválila vyhodnocení kolektivní smlouvy a návrh nové smlouvy. Rada též vyjádřila souhlas s návrhem, aby sňatkové obřady konané o pracovních sobotách nepodléhaly správnímu poplatku. 4. února 1987 – rozpis plánu a rozpočtu na rok 1987, kde organizace Měst NV vyslovily požadavek povýšení limitu pohonných hmot v souvislosti s rozšířením poskytovaných služeb a se zvýšenými náklady na zimní údržbu místních komunikací. Dále projednala zprávu komise obchodu a cestovního ruchu, kde doporučila zaměřit kontrolní činnost na podnik RaJ hotel Panský dům, kde byly zjištěny nedostatky na úseku hygieny. Zabývala se také otázkou veřejné autobusové dopravy z Nového Města do Žďáru nad Sázavou a zpět, především v době dopravních špiček. 18. února 1987 – rozbor přestupků a stav na úseku soc. pořádku za rok 1986, zprávu o činnosti KOVP, zajištění akce „Březen – měsíc požární ochrany“.

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková