O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 219

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V brigádnické činnosti se občané obce zaměřili na údržbu stávajících vybudovaných objektů, péči o zelené plochy vysázené stromky, úklid kolem míst bydlišť, úpravu veřejných prostranství a pod. Jarních a podzimních směn Národní fronty se zúčastnilo celkem 180 občanů, kteří odpracovali 466 brigádnických hodin. Občané obce se tradičně zúčastnili brigád na pomoc zemědělství, hlavně v období žní a při sklizni brambor. Při pomoci zemědělství odpracovali celkem 687 hodin. Oslavy a vzpomínkové večery u příležitosti výročí Vítězného února, XVII. sjezdu KSČ, 65. výročí založení KSČ, májových dnů, SNP a VŘSR se konaly za dobré účasti dospělých i mládeže obce a ke všem těmto výročím byla provedena jak velká, tak i malá názorná agitace a propagace. V zimním období proběhly lyžařské závody dětí a mládeže pod patronací všech složek Národní fronty obce. Místní knihovnu i v roce 1986 vedl s. Jínek. Umístění i vybavení knihovny je dobré. Počet výpůjček v tomto roce dosáhl 1.736 výpůjček, pravidelný a stálý počet čtenářů byl 36 občanů, převážně mládeže.

Petrovice Činnost občanského výboru v Petrovicích byla v roce 1986 zaměřena na dokončení úkolů podle plánu práce ze stávajícího volebního období a na zaktivizování občanů obce do předvolebních příprav a dění. OV společně se ZO KSČ uspořádali pro voliče dvě předvolební schůze na kterých seznámili s navrhovanými kandidáty na poslance. Předvolební schůze byly občany navštíveny v dostatečném počtu a k navrhovaným kandidátům nebylo výhrad. Z hlediska volebního programu na další období by obec potřebovala ve větší míře než v minulosti finanční zabezpečení a pomoc Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě pro řešení problémů obce. Volební místnost pro volby do zastupitelských orgánů byla zřízena v budově občanského výboru. Voleb se zúčastnili všichni voliči obce. Na veřejném shromáždění občanů k volbě občanského výboru, které se v obci konalo dne 30. září 1986, zvolili občané jednohlasně občanský výbor na další volební období v tomto složení: Předseda: František Mužátko, místopředseda: Josef Sáblík; tajemník - Vlasta Vávrová; členové - František Hrnčíř, František Laštovička, Jaroslav Mrkos, Ladislav Kollár, Josef Kotovic, Josef Mach, Libuše Bukáčková. Ke všem ideověpolitickým akcím roku byla obec vyzdobena transparenty, panely a vlajkoslávou. Malá názorná agitace ve formě jednotlivých skříněk organizací Národní fronty byla rovněž po celý rok pravidelně obměnována. Občané obce odpracovali na směnách Národní fronty celkem 618 brigádnických hodin. Do brigádnické činnosti se zapojili i v rámci pomoci zemědělství. Pro JZD Vzlet Nové Město na Moravě bylo odpracováno při žňových pracích 487 hodin a při podzimním sběru brambor odpracovali občané 642 hodin. Místní rozhlas v pravidelných relacích informoval občany o nejdůležitějších zprávách po celý rok. Místní knihovna pracovala pod vedením s. Mrkvičkové. Umístění i vybavení knihovny v obci je dobré. V roce 1986 dosáhl počet výpůjček 1.160 titulů. Pra-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová