O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 218

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

do zastupitelských orgánů. K této události byly směřovány jak politické, tak i brigádnické akce první poloviny roku. Byly provedeny předvolební besedy s občany a předvolební schůze na které se zúčastnilo 93 % občanů obce. K navrhovaným kandidátům za poslance nebylo výrazných připomínek. Složitější situace byla při hodnocení návrhu volebního programu pro příští volební období. Občané obce by chtěli ve větší míře se strany Měst NV v Novém Městě na Moravě zajišťovat odstranění nedostatků místního charakteru, což je však limitováno finančními možnostmi nadřízeného orgánu. V kulturním domě byla zřízena volební místnost ve které občané ve dnech 23. - 24. května 1986 odevzdali svoje hlasy navrhovaným kandidátům Národní fronty. 29. září 1986 pak na veřejném shromáždění občanů byl v obci zvolen nový občanský výbor pro další volební období. Předsedou byl zvolen Karel Novotný, místopředsedou - Josef Novotný, tajemníkem - Marie Svobodová, za členy Jaroslav Pohanka, Jan Hlávka, Vladimír Špaček, ing. Oldřich Henzl, František Polnický, Karel Kopáček. Všechny ostatní významné politické události roku byly oslaveny vzpomínkovými akcemi v kulturním domě při dobrých návštěvách občanů (Vítězný únor, XVII. sjezd KSČ, 65. výročí založení KSČ, májové dny, VŘSR). K významným politickým událostem byla v obci provedena výzdoba formou hesel, panelů a vlajkoslávy. Jarních směn Národní fronty se občané zúčastnili v hojném počtu a odpracovali 268 brigádnických hodin při údržbě zeleně a úpravou okolí svých bydlišť. Nejvýznamnějším úkolem v akci ,,Z" byla přístavba mateřské školy na které odpracovali brigádníci 1.866 hodin. Další etapa bude pokračovat v příštím období. V obci stagnovala v r. 1986 sportovní činnost, převážně z důvodu dojíždění mládeže na vyšší typy škol. Po jednoroční přestávce začala plnit svoji funkci opět Místní knihovna, kterou vedla s. Ptáčková. Výsledky činnosti byly dobré. Umístění knihovny však zcela neodpovídá potřebám čtenářů. Je prostorově v malé místnosti OV a má nepřístupně uložený knižní fond. Počet výpůjček v tomto roce dosáhl 359, pravidelný počet čtenářů byl 58.

Olešná V roce 1986 byly v oblasti ideověpolitické zaměřeny akce OV i dalších složek NF k uskutečnění voleb do zastupitelských orgánů. K této významné akci byly uskutečněny dvě předvolební schůze na kterých byli voliči seznámeni jak s organizací voleb v obci, tak i se jmény a charakteristikou navrhovaných kandidátů za poslance. Volební místnost byla instalována v budově mateřské školy a ve dnech 23. a 24. května 1986 dalo při volebním aktu 100 % voličů svůj hlas kandidátům Národní fronty. 22. září 1986 při veřejném shromáždění občanů byl zvolen nový občanský výbor obce na další volební období. Předsedou byl zvolen Jan Dostál, místopředsedou Josef Dufek, tajemníkem Bohumil Hanych, za členy OV Miloslav Srnský, Jiří Růžička, Blanka Havlíková, František Boháč.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová