O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 216

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nalizace. Místní knihovna pracovala i v tomto roce pod vedením s. Vališe. Práce knihovny byla nadřízenými orgány hodnocena jako stabilní a kvalitní. Počet výpůjček dosáhl 820 svazků, v obci je 44 stálých čtenářů. Mírné snížení výpůjček oproti loňskému roku bylo způsobeno dojížděním mládeže obce do škol.

Křídla V roce 1986 bylo v Křídlech uspořádáno zásluhou Osvětové besedy 9 přednášek a besed zaměřených k ideově-politickým výročím roku. Významnější přednášky byly zaměřeny k předvolební aktivitě. Volby kdysi a dnes; Poprvé k volebním urnám; Význam práce poslanců pro život obce a j. byly dobře navštíveny jak dospělými občany, tak i mládeží. Z dalších významnějších přednášek je možno uvést přednášku k 65. výročí založení Komunistické strany Československa. Mimo tyto akce proběhly besedy a přednášky se zdravotnickou tematikou a tematikou dopravní bezpečnosti. V sále OB se uskutečnila oslava výročí Vítězného února, besídka k MDŽ s kulturním programem, dětský karneval a oslava výročí VŘSR. Ke Dni osvobození byl v obci uskutečněn tradiční lampiónový průvod s položením věnce k pomníku padlých. K nejvýznamnější politické akci tohoto roku - volbám do zastupitelských orgánů byly uspořádany dvě předvolební schůze s velmi dobrou návštěvností. Občanům byly předloženy návrhy nových poslanců, ke kterým se mohli vyjadřovat. Volební místnost byla upravena v kulturním domě a podle hodnocení komise byla vyhodnocena jako jedna z nejlepších. Účast občanů při volebním aktu ve dnech 23. - 24. května 1986 byla stoprocentní. 16. září 1986 pak občané Křídel zvolili na veřejném shromáždění v Kulturním domě občanský výbor v tomto složení: Předseda - František Šoustar; místopředseda - Miloslav Čech; tajemník - Marie Kulková; členové - Zdeněk Tatíček, Vladimír Sláma, František Skalník, Josef Zelený, Josef Žák, Eva Karásková, Pavel Halm, Olga Rozinková, Vlasta Šimková, Bohumil Žilka. Ke všem významným politickým akcím roku byla obec vyzdobena vlajkoslávou, hesly a panely. Velmi dobře bylo možno v tomto roce hodnotit účast občanů v brigádnické činnosti, přestože se brigády zaměřovaly pouze na údržbu vybudovaných akcí. Za nejvýznamnější akci této oblasti lze považovat dokončení vodovodu, budovaného v akci ,,Z". Občané odpracovali stovky brigádnických hodin ke zdárnému dokončení díla. Dobrá byla účast občanů na jarních i podzimních směnách Národní fronty, na pomoci lesům při vysazování stromků, na pomoci zemědělství v období žní i sklizně brambor. 6. ročníku Křídla - Pernštejn v dálkovém pochodu se zúčastnilo 86 účastníků. Místní knihovna pracovala pod vedením s. Pitkové. Tato knihovna si již řadu let udržuje velmi dobré výsledky. Velice dobrá je zde práce s mládeží. Dlouhodobým nedostatkem je špatné

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová