O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 214

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

těchto akcích bylo odpracováno více než 280 tisíc brigádnických hodin. Rovněž v oblasti základní technické vybavenosti se podařilo plánované akce v roce 1986 úspěšně realizovat vyjma stavby kanalizace ulice Podlouckého, kde se nepodařilo zajistit na rok 1986 dodavatele pro tuto stavbu. Celkem bylo organizacemi Národní fronty i jednotlivými občany odpracováno při zvelebovacích akcích v rámci města 432 tisíc brigádnických hodin a celoměstský socialistický závazek byl splněn na 104 %. Přestože se úkoly roku 1986 v oblasti plnění programu podařilo úspěšně zabezpečit, věnoval národní výbor nemenší pozornost i přípravám plánů plnění tohoto programu na rok 1987 s cílem zvýšení aktivity občanů při budování města v následujícím období. Celková hodnota připravovaného celoměstského socialistického závazku představuje celkově 456 tisíc brigádnických hodin s předpokládanou hodnotou díla v investiční akci ,,Z" 5,550 tisíc Kčs. V průběhu roku 1987 se předpokládá dokončení rozestavěných staveb prodejny Domácí potřeby, náhradní obřadní smuteční síně a vodovodu Rokytno. Bude pokračováno ve stavbě přístavby mateřské školy v Nové Vsi. V průběhu roku bude připravena k zahájení výstavby první etapa areálu hřbitova u Tří křížů a stavba vodovodu Pod zastávkou. Rovněž v neinvestiční akci ,,Z" je plánována celá řada akcí ke zlepšení životního prostředí. Dále bude přikročeno k rekonstrukci některých místních komunikací, úpravě prostranství před Maršovskou rychtou a k opravám některých požárních zbrojnic. V návrhu je počítáno s celkovou hodnotou díla v oblasti neinvestičních akcí ,,Z" 2,907 tisíc Kčs. Ke splnění těchto náročných úkolů budou připraveny dílčí závazky, které budou vyjadřovat podíl jednotlivých složek NF, žáků škol a učilišť, občanských výborů i jednotlivých občanů města. Prostřednictvím ředitelů novoměstských podniků a závodů bude koordinována výpomoc poskytovaná městu ze strany těchto organizací. K zabezpečení všech plánovaných úkolů, které ve svém součtu představují v hodnotě díla více než 8 miliónů Kčs bude nutno zabezpečit kvalitní příprava všech těchto akcí a brigádnickou výpomoc zajišťovat na vyšší organizační úrovni.

IX. Místní části

 

Hlinné

Průběh roku 1986 byl v Hlinném zcela ve znamení voleb do zastupitelských orgánů. Aktivita občanů obce se se projevila výrazně v brigádnické činnosti. Při jarních směnách Národní fronty upravili občané okolí svých bydlišť, na veřejných prostranstvích se jejich zájem projevil v úpravě zelených ploch a vysázení stromků. K oslavě výročí Vítězného února a k MDŽ byly instalovány výzdoby do skříněk organizaci Národní fronty. Navíc k oslavě MDŽ byla již tradičně uspořádána besídka se zábavným programem místních dětí

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová