O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 203

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

těmito produkty představovala více jak 120 tisíc Kč. Členové ZO usušili 20 tun sena, z toho 1 tunu odprodali zemědělskému závodu a zbytek použili pro výživu vlastních zvířat. Členové odpracovali 2.130 brigádnických hodin, sebrali 3.608 kg druhotných surovin. Na tradiční Horácké výstavě drobného zvířectva v srpnu shlédli návštěvníci 425 ks králíků, 163 ks drůbeže hrabavé i vodní, 120 ks holubů. Velkou pozornost návštěvníků vzbuzovala expozice exotů. Od letošního roku byla ZO ČSCH pověřena pořádáním další významné chovatelské akce – „Celostátním nákupním trhem plemenné drůbeže“.

 

V. Tělovýchova a sport, zdravotnictví

 

Tělovýchovná jednota

Tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě měla k 31. 12. 1986 1.212 členů ve 12 oddílech a 2 odborech. Tímto počtem je druhou nejpočetnější TJ na Žďárském okrese a nejpočetnější složkou Národní fronty v našem městě. Činnost TJ je velmi rozsáhlá – od zajištění masové tělovýchovy v odborech ZRTV a turistiky, přes výkonnostní sport až po sport vrcholový. Do práce některých oddílů byly v roce 1986 zaváděny nové formy tělovýchovné a sportovní aktivity. Příkladem toho mohl být odbor turistiky, který pro své mladé členy vytvářel přitažlivý pohybový i naučný program v podobě vycházek, putování, táborů a besed. Chvályhodný je i jejich vztah k životnímu prostředí a k jeho ochraně. Rovněž i činnost odboru džezgymnastiky – kde svou náplní ať už rytmickou gymnastikou, strečinkem, aerobikem či výběrem cvičení ze zdravotní a léčebné gymnastiky nemají nouzi o příliv nových členek. Problémy spočínají v malém aktivu cvičitelek a k nedostatku cvičebních prostor. Založený oddíl lehké atletiky dokázal za rok své činnosti uspořádat několik náborových i sportovních akcí. Celá činnost oddílu je zaměřena na děti a mládež. Oddíl se aktivně zapojil do celostátní akce Běháme s atlety, pro školní mládež uspořádal náborové soutěže Kdo nejdál dohodí, soutěž O nejrychlejšího žáka a žákyni, několik dalších atletických soutěží a prvním ročníkem přespolního běhu k výročí VŘSR založil tradici atletických přespolních běhů pro děti základních škol. Těchto akcí se zúčastnilo více jak 400 dětí. Jako klad na úseku masového rozvoje tělovýchovy, sportu a turistiky je možno přičíst podíl oddílů a odborů TJ při pořádání sportovně-turistických akcí, jakými např. byly: Po stopách Zlaté lyže, Pochod 50km Vysočinou, Vločka Vysočiny, Jízdenka za zdravím, Žďárské léto a mnoho další. Spolupráce TJ se ZV ROH novoměstských podniků a institucí ve snaze přivést k pravidelné tělovýchovné činnosti i nečleny ČSTV vyústila v založení tradice Novoměstských odborářských her, jejichž letní část proběhla v měsíci říjnu 1986. Prospěšným se ukázalo navázání spolupráce s novoměstskými základními školami při atletické běžecké štafetě 300 x 300 m, která vznikla v důsledku spartakiádní aktivity. V tomto roce se uskutečnil její druhý ročník. Muži v odboru ZRTV pod vedením Petra Hubáčka

Rok: 
Přepsal/a: 
Petr Smolík