O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 195

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

což je však problém celostátní. Svůj podíl v našem MKD má také nepříliš vyhovující divadelní prostředí. Sál MKD pro divadelní představení nevyhovuje – hlediště není stupňovité, velký prostor v němž při menší návštěvnosti není zaručena slyšitelnost mluveného slova. Další nepříznivá okolnost, která ovlivňuje realizaci div. představení v Novém Městě je požadavek na dvě vystoupení (odpolední a večerní) což je při kapacitě 400 míst jen těžko proveditelné z hlediska návštěvnosti. U představení pro děti a mládež byl zvolen jiný postup při výběru výchovných a vzdělávacích programů. Ředitelům škol byla nabídnuta možnost podle nabídkových katalogů uměleckých agentur a divadel a na základě jejich požadavků objednáváme programy v systému MaK s tím, že účast bude zajištěna v dopoledních hodinách.

c) úsek mimoškolního vzdělávání a výchovy

Činnost úseku MŠVV se v roce 1986 zaměřila na další rozvoj systému Mládež a kultura a na rozvoj spolupráce se středními učilišti a gymnáziem. Snahou bylo zajištění besed a přednášek na témata která si organizace určí a která by vyhovovala jejich požadavkům. Na př. pro II. ročník gymnázia proběhl desetidílný cyklus přednášek v rámci výchovy k rodičovství. U příležitosti voleb do zastupitelských orgánů, které v roce 1986 proběhly, bylo v MKD uskutečněno pět besed a přednášek na téma Socialistické volební právo, Socialistická demokracie a Živé noviny. K jedné z nejlepších besed patřila beseda s předsedou ONV ve Žďáře n/S. ing. a. Žákem, který studentům gymnázia přiblížil atmosféru XVII. sjezdu KSČ, kterého se osobně zúčastnil. Hovořil rovněž o přípravách voleb do zastupitelských orgánů v našem městě. Besedu nazvanou Horácko a jeho lid provádí Ivo Tulis, je zajišťována pravidelně i pro rekreační středisko ROH na Sykovci, která v tomto roce proběhla dvaadvacetkrát. S velkým úspěchem veřejnosti se setkala beseda s MUDr. Marií Hudečkovou, přímou účastnicí nedobrovolného pochodu po Angole. K dalším hojně navštíveným besedám a přednáškám patřily na př.: CHKO Žďárské vrchy, Povídání o Japonsku, O mírové politice SSSR, Kosmetika s ukázkami, Aranžování květin, Léčivé rostliny a pod. Po celý rok 1986 probíhaly v MKD vzdělávací kursy – němčina, angličtina, hudební kursy, výtvarné kursy, šití, kurs společenského chování a tance. V I. pololetí tyto kursy navštěvovalo 130 osob. Ke konci I. pololeté nastal problém vyhledat nové lektory pro jazykové kursy, které až dosud vedl ing. Milka, který v květnu zemřel. Po delší době se to podařilo a vyučovalo se v těchto kursech: němčina pro mládež, pro dospělé začátečníky a pokročilé, angličtina pro začátečníky a pokročilé, výuka hry na klavír, kytaru, harmoniku, flétnu, klarinet a trubku, pět kursů šití pro začátečníky a pokročilé, dva výtvarné kursy a kurs společenského chování a tance. Celkem v roce 1986 bylo uspořádáno 31 kursů, které navštěvovalo 310 osob. Úsek MŠVV se také aktivně podílel na pořádání dětských dopolední a odpolední pro mládež a dalších

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková