O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 192

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

10. výročí vzniku Novoměstského zpravodaje

vzniku Novoměstského zpravodaje. V družné besedě bylo vzpomenuto začátků tisku zpravodaje: Na nutnost vydávání tiskoviny upozornila městská konference KSČ v únoru 1976. Vytvořil se základ budoucí redakční rady NZ. V čele stála tehdejší pověřená vedoucí MKD Ludmila Poláchová, další členy redakční rady tvořili Vlad. Hošpes, Jiří Maděra a Miloslav Dvořák. Úvod do práce redakce nebyl nikterak jednoduchý. Bylo nutné zajistit povolení k tisku, kapacitu v tiskárně V. Meziříčí, ujasnit si otázky formy a obsahu, rozsahu, grafické úpravy, jazykovou úpravu textů, fotografií, výroby štočků a pod. Členové redakční rady se poučili u red. rady Kulturního zpravodaje JKP V. Meziříčí, která měla v této práci již dostatečné zkušenosti. Podklady pro první číslo prvního ročníku byly vytvořeny koncem listopadu 1976 a začátkem prosince dány do tisku tiskárně ve Velkém Meziříčí. Koncem prosince bylo číslo zpravodaje vytištěno a od 1. 1. 1977 v nákladu 1.500 kusů připravené k prodeji. Vydavateli se staly MěV KSČ a Měst NV. Čtenáři NZ přijali se zájmem. Redakční radě, jejímž sídlem se stal MKD a dalším spolupracovníkům nastala náročná a pravidelná měsíční práce. V roce 1981 odešla z funkce s. L. Poláchová. Do MKD nastoupil nový ředitel Jaromír Čejka, který se s chutí, elánem a množstvím nových nápadů vrhnul do práce šéfredaktora zpravodaje (od 1. 7. 1981). V té době odešel z redakční rady i Vladimír Hošpes a na jeho místo nastoupil do té doby stálý a pravidelný dopisovatel, znalec novoměstského regionu a historie Ivo Tulis. Nadšení pro práci v redakční radě všech členů s sebou přineslo i kvalitativní růst obsahu i formy NZ, takže podle hodnocení nadřízených orgánů se stal nejlepší tiskovinou v rámci městských zpravodajů okresu. Slovy chvály nešetřili i ti, kterým se NZ dostal třebas i náhodně mimo naše město do rukou a pro celou řadu měst se stal NZ modelovým typem městské tiskoviny. Od roku 1985, kdy byly redakční rada nucena z kapacitních důvodů tiskárny snížit počet stran NZ začaly jako příloha (osmistránková) vycházet t. zv. Informace AS. V této oblasti má významné zásluhy o jejich vydávání Alena Buchtová, která provádí redakci tiskoviny a navíc je vydatnou pomocnicí red. rady NZ. 30. září 1986 se s prací v redakční radě se zdravotních důvodů rozloučil Ivo Tulis. Vydatnými pomocnicemi redakce po celou dobu existence NZ byly profesorky gymnázia E. Svitanová a M. Čechovská, které upravují dodané texty po stránce stylistické i gramatické. Dík patří i pracovnicím MKD za pomoc při přepisování textů, korespondenci, expedici a pod. Stinnou stránkou 10. výročí vzniku Novoměstského zpravodaje byl fakt, že vydavatelé, t. j. MěV KSČ a Měst NV neuznali za vhodné ocenit práci jak členů redakční rady, tak i jejich spolupracovníků, jež byla vždy konána odpovědně a nezištně. Proto toto významné výročí oslavili členové redakční rady pouze interně. Pro všechny spolupracovníky NZ ve vlastní režii vytvořili děkovné přání a sobě navzájem i tiskárně V. Meziříčí předali t. zv. „Zlaté Novoměstské zpravodaje“ jako upomínku na významné výročí současné novoměstské pravidelné tiskoviny.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková