O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 19

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dovědných přednášek zaměřených na Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Názorná agitace ve vývěsních skříňkách byla pravidelně obnovována a aktualizována. Osobní agitace byla organizována ZO KSČ a byla prováděna za úzké součinnosti občanského výboru a osvětové besedy. MLK byla v roce 1983 oceněna uznáním ONV, odbor kultury. Pro zlepšení vzhledu obce a pro občany bylo zajištěno: odvoz popela ve spolupráci s TS Měst NV, byl připraven materiál pro opravu hřiště MŠ, byly zahájeny práce na úpravě chodníků, bylo pokračováno v údržbě ZŠ, zajištěna část materiálu pro adaptaci zastávky ČSAD, rozšířeny zelené plochy vhodnou úpravou skládek.

Do 1. třídy ZŠ se zapsalo 13 nových žáků, do MŠ 6 žáků. K zahájení nového škol. roku dostali „prvňáčci“ kytičky od starších kamarádů. Osvětová beseda předala novým žákům upomínkové listy.

MLK půjčovala knihy každé pondělí v době od 13 hod. pro školní mládež a večer od 19 hodin pro občany a mládež. Čtenářů je celkem 74. Knihovníkem MLK je s. Bukáček, který se o knihovnu vzorně stará. Obdržel čestné uznání za dlouholetou úspěšnou práci.

 

Rokytno

V obci Rokytno byla v měsíci únoru uspořádána výstava, oslava a vzpomínkový večer při příležitosti Vítězného února. Kulturní vložka byla zajištěna dětmi a pionýry z Rokytna pod vedením s. Svatoňové. Této oslavy se zúčastnil velký počet občanů. Nejdůležitější akcí měsíce března byla oslava MDŽ. Oslavu uspořádala OB společně s požárníky v prostorách tělocvičny ZŠ. K této příležitosti nacvičily děti divadelní hru Čertovská pohádka. Divadlo se všem ženám líbilo a děti tak přispěly k důstojné oslavě svátku žen. V měsíci květnu se OB v Rokytně podílela na výzdobě obce a názorné agitaci. Májových oslav se většina občanů zúčastnila v Novém Městě na Moravě. V listopadu proběhla oslava VŘSR. Organizaci oslavy si vzala na starost ZO KSČ. Kulturní vložku zajistili členové souboru Horáček a pionýři.

V oblasti ZUČ má OB dva soubory – Horák a Horáček jejich činnost se v roce 1983 převážně odehrávala na akcích v obci a v okrese. V měsíci dubnu na požádání OKS se soubor Horák zúčastnil v rámci zkvalitňování společenské zábavy vystoupení při zábavě v Bobrůvce. Jak účinkující, tak pořadatelé i veřejnost tuto akci hodnotili kladně. Oba soubory se zúčastnily oslav 1. máje a soubor Horák měl krátké vystoupení. Dále oba soubory vystupovaly jako každoročně na zotavovně ROH Medlov, kde měly deset vystoupení. Soubor Horáček zajišťoval kulturní vložky při oslavách a schůzích složek NF. Z důvodu mála možností vystoupení začali členové souborů nacvičovat divadla. Děti svoji Čertovskou pohádku předvedly při oslavě MDŽ a toto divadelní představení se tak líbilo, že muselo být za týden opakováno. Tato hra byla též předvedena dětem 2. tříd ZŠ. Členové souboru Horák nacvičili pro děti hru Pohádka o sněhu. Tato hra byla předvedena na vánoční besídce a podruhé pro děti zaměstnanců Plemenářského podniku. Obě divadelní hry režírovala s. Smrčková za pomoci s. Svatoňové.

Mimo činnost obou souborů uspořádala OB dva zájezdy. Jeden pro

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie