O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 189

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Podzimní směny NF

27. září 1986 byly v Novém Městě na Moravě vyhlášeny tradiční podzimní směny Národní fronty. Technické služby města poskytly do různých částí města dostatek prázdných vleků pro odvoz kovového a jiného odpadu, občané byli včas a detailně informováni o typech prací a jednotlivých úkolech občanských výborů z hlediska brigády. Podzimních směn se zúčastnilo 5.820 občanů i mládeže, kteří se převážně zaměřili na úklidové práce kolem svých bydlišť, výsadbu stromů a zatravňování ploch.

 

Městská ideologická konference

Městský výbor KSČ a ideologická komise MěV KSČ v Novém Městě na Moravě uspořádala v pondělí 6. října 1986 v 15 hodin v přísálí MKD Městskou ideologickou konferenci. Hlavní referát přednesl předseda MěV KSČ František Dvořák, poté byly zástupcem OV KSČ předány věcné odměny zasloužilým pracovníkům v oblasti stranického vzdělávání. V další části byli účastníci seznámeni s přehledem stranické výchovy ve školním roce 1986-87. Konference se zúčastnilo celkem 128 účastníků.

 

III. lékařské dny ČMV

U příležitosti Mírového dne zdravotníků se pod záštitou ing. E. Saula – ministra hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR, za účasti D. Kittnara, tajemníka OV KSČ, zástupců Jm KNV, ONV, podniků a závodů okresu konala ve dnech 17. – 18. října 1986 konference v Novém Městě na Moravě – III. lékařské dny Českomoravské vysočiny. Konferenci zahájil prof. MUDr. M. Mann, DrSc, předseda Spolku lékařů v našem městě. Úvodní slovo přednesl MUDr. O. Sekora, ředitel OÚNZ Žďár n/S. Poté následoval odborný pořad podle předem připravených obsahů. V rámci programu III. lékařských dnů Českomoravské vysočiny a u příležitosti otevření gerontochirurgické kliniky I LF Praha – Nové Město na Moravě, se uskutečnil společenský večer.

 

Den pracovníků kultury okresu

V městském divadle ve Žďáře n/S. se 28. října 1986 konal již II. den pracovníků kultury okresu Žďár n/Sázavou. Slavnostního setkání se zúčastnili představitelé okresních orgánů, vedoucí představitelé kultury okresu, vyznamenaní a pozvaní kulturní pracovníci a pracovníci ZUČ z celého okresu. Z našeho města byli vyznamenáni s. Josef Strejček – ved. dechové hudby MKD a s. Miloslav Dvořák – pracovník propagace MKD Nové Město na Moravě. Vyznamenání převzali z rukou místopředsedy ONV s. Picky a ved. odboru kultury ONV s. Špačka. Po slavnostních projevech byla slavnost ukončena kulturním programem.

 

Zahájení Měsíce přátelství

Československou a sovětskou státní hymnou byla 6. listopadu 1986 v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě zahájena manifestace pracujících k zahájení Měsíce Československo-sovětského přátelství a k 69. výročí VŘSR. Manifestace se zúčastnilo 3.2000 občanů. Úvodní slovo přednesl místopředseda MěV KSČ ind. J. Dlabač, hlavní projev přednesl předseda Měv SČSP s. Ant. Sláma. Po slavnostních projevech následoval lampiónový průvod na místní hřbitov, kde delegace městských stranických a státních orgánů a zástupců složek NF spolu se třemi sovětskými občany položili za zvuků Pochodu padlých revolucionářů věnce a kytice na hroby rudoarmejců. Závěrečný projev přednesl Frant. Dvořák, předseda MěV KSČ. Manifestace byla zakončena Internacionálou.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková