O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 18

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lených ploch a zasazeno 90 ks stromů a keřů. Bylo dodáno do sběrných surovin 0,3 t železného šrotu a 0,2 q papíru.

Občanský výbor dále zajišťoval: veřejnou schůzi občanů 28. února 1983 s účastí 30 občanů, lyžařské závod mládeže i dospělých, oslavu MDŽ, stavění májky se zábavným programem a veselicí, návštěvy u přestárlých občanů, provedení protipožárních preventivních prohlídek, zajištění pokosu silničních příkopů v délce 4 km, obměny agitační skříňky při významných výročích a výzdoby obce, zábavný večírek pro místní občany. 7. března bylo v obecním domě provedeno školení na téma k pěstování brambor.

 

Pohledec

Občanský výbor v Pohledci se schází pravidelně měsíčně a za rok 1983 bylo 12 schůzí, které řešily situaci a potřeby obce. Na schůze jsou pravidelně zváni i poslanci Měst NV.

Hlavním úkolem v obci byla v tomto roce rekonstrukce elektrického vedení v kulturním domě a vnitřní stavební úpravy. Těchto úprav se zúčastnilo mimo rodičů, kteří potřebovali brig. hodiny k přijetí dětí do mateřské školy, buď osobně nebo z členů rodin 6 funkcionářů OV a jedna poslankyně.

Zástupkyně OV společně s aktivistou SPOZ a ZO ČSŽ navštěvují občany při jejich významných životních jubileích, zvou rodiče k vítání nových občánků. Kulturní akce OV samostatně nepořádal. Jednotliví členové OV však byli nápomocni při akcích, pořádaných složkami NF:

Organizovala se účast na významných politických a společenských akcích, bylo dbáno na důstojnou výzdobu domů, vývěsních skříněk a pod. OV zajišťoval mimo práce v kulturním domě rozšíření elektrické osvětlení před bytovkami, úpravu chodníků po výměně vodovodních trubek, částečnou výměnu oplocení požární nádrže.

11. listopadu proběhla za hojné účasti občanů veřejná schůze ZO KSČ. Hlavní náplní programu byly otázky týkající se života a výstavby obce. Na brigádách Národní fronty bylo odpracováno celkem 1.628 hodin, účast 56 osob, hodnota díla 20.350 Kčs.

 

Radňovice

V průběhu I. pololetí roku 1983 uspořádala místní Osvětová beseda několik akcí kulturně společenského charakteru. Byly to taneční zábavy, dětský karneval a tradiční lyžařské závody mládeže. Akce byly kladně hodnoceny nejen místní veřejností, ale i účastníky ze sousedních obcí. V měsíci březnu proběhla za součinnosti základní školy, mateřské školy, OB i ostatních složek NF oslava MDŽ. Současně provedla místní lidová knihovna rozhlasové relace a literární pásma v rámci měsíce knihy i výstavu knih spojenou s besedou. Duben byl předznamenán směnami NF. V měsíci květnu se většina obyvatel zúčastnila prvomájových oslav. K Mezinárodnímu dni dětí byl uspořádán sportovní den za úzké spolupráce ZŠ, MŠ a ČSŽ. V období měsíců červen – říjen byla veškerá činnost zaměřena na brigádnickou výpomoc při sklizni pícnin, obilovin a okopanin. V měsíci říjnu byla v kulturním domě uspořádána výstavka ovoce a zeleniny místních pěstitelů. V období IV. čtvrtletí 1983 byl uveden cyklus 3 cestopisných a příro-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie