O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 172

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

znečišťování vody v koupališti města. S. ing Tomek (Chirana k. p.) – hovořil o čistotě odpadních vod a připojení Žďárské ulice k mostu č. 18 kanalizačního sběrače B v napojení na sběrač A.

s. RSDr. Jar. Kosek (tajemník ONV) – ve svém vystoupení kladně hodnotil, že se plenární zasedání Měst NV zabývá tak závažným problémem jakým je čistota vodních zdrojů. Zdůraznil, že vodohospodářské poměry jsou v okrese nepříznivé, proto je třeba s vodou dobře hospodařit. ONV byl stanoven následující postup: udržovat stávající a budovat nové zdroje pitné vody, všestranně bojovat proti znečišťování vodních toků. Uvedl, že v této pětiletce není naděje na výstavbu čističky odpadních vod. S. Fr. Dvořák (předseda MěV KSČ) – poděkoval všem za jejich podíl na veřejně politické práci a plnění náročných úkolů v roce 1986. Popřál všem hodně sil do náročnějších úkolů příštího roku.

V odpovědi na dotazy z diskuse vystoupili: s. Obr (ved. odboru MH a CR) – vysvětlil, že koupaliště není znečišťováno odpadními vodami, ale hnojením okolních pozemků. Bude provedeno opatření proti plemenářskému podniku, aby se situace zlepšila. Ing. Pelikán (ved. odboru výstavby) – silnice č. 18 je komunikace, na kterou je rozpracována nová studie. Dosud však není známo detailní řešení této záležitosti. Výstavba by se však měla započít ke konci pětiletého plánu. S. Dvořák (ved. odboru finančního) – stavba prodejny na „Holubce“ byla začleněna do investiční výstavby plánu akcí „Z“ a bude realizována.

Místopředsedkyně Měst NV s. Věra Buchtová v závěru plenárního zasedání poděkovala všem přítomným za účast. Popřála příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce.

 

Sbor pro občanské záležitosti

 

Po volbách v roce 1986 má Sbor pro občanské záležitosti Měst NV Nové Město na Moravě následující složení: Ve vedení sboru, sekcích pro sňatky, vítání do života, životní jubilea, práci s mládeží, pro důchodce, rodáky, přednášky, nástěnky a propagaci pracovalo 31 členů. V pomocných aktivech při občanských výborech 15 členů, v pomocných aktivech v závodech Sport, Chirana, Státní lesy, Uranový průmysl, JZD Vzlet a nemocnice 6 členů. Smuteční řečníky měly závody a instituce ZŠ I. a II., UP, Chirana, Státní lesy, Sport, nemocnice.

Vlastní činnost SPOZ byla po celý rok řízena plánem práce, který úzce navazoval na úkoly stanovené okresním sborem. Schůze SPOZ se konaly pravidelně měsíčně, za účasti vedoucích sekcí, vedoucích aktivů a jednotlivých obcí, závodů, škol a institucí. Každé jednání se zabývalo kontrolou plnění stanovených úkolů včetně problémů v jednotlivých obcích, závodech i samotném městě. Přestože v průběhu roku vlivem voleb nových občanských výborů došlo k obměně v pomocných aktivech a některých sekcích, dosažené výsledky dokazují, že činnost této složky se neustále prohlubuje a zdokonaluje. Vzrostla úroveň jednotlivých

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie