O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 171

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

stavby Domu pionýrů a mládeže v Novém Městě na Moravě.

8. října 1986 – rada projednala závěry a vyhodnocení letní rekreační sezóny, zhodnotila rovněž rozvoj cestovního ruchu v sedmé pětiletce. Byly zhodnoceny volby do občanských výborů. Celkový průběh byl hodnocen dobře, přestože se vyskytly i negativní poznatky, především v účasti veřejnosti, která nebyla na dostatečné úrovni. Všichni navrhovaní členové OV byli zvoleni.

V interpelaci poslanců plenárního zasedání vystoupili: s. Haller (posl. Měst NV) – přednesl připomínky z domovní schůze na Figurákově ulici. Jednalo se hlavně o velmi špatný stav domů – stropy, okna, okapy, do sklepů prosakuje voda. Domovní správa se nestará o údržbu a údajně OSP nemá volnou kapacitu pro tyto práce.

V další diskusi vystoupili: ing Michálek (Jm SL) – připomínka, bude-li se rekonstruovat Gottwaldova ulice, je ulice Budovatelů nedostatečná k tak velkému provozu a navíc si všude v blízkosti silnice hrají děti. S. Tulis ( posl. Měst NV) – u ubytovny UD na Gottwaldově ulici parkují nákladní automobily. Dochází ke znečišťování prostředí a časně ráno ruší startováním a nadměrným hlukem občany města v okolí. Ing Straka (místopřed. TJ Nové Město) – přednesl zprávu o činnosti TJ za poslední období a informoval PZ o plánech do budoucna. Dr. Chalupa (ředitel HGVU) – hovořil o činnosti galerie a návštěvnosti. S. Minář (ředitel Sport n. p.) – již řadu let není na Luční ulici slyšet Městský rozhlas. Dotazy a připomínky z diskuse byly zodpovězeny ing Pelikánem (ved. odboru výstavby Měst NV) z hlediska výstavby města a s. Obrem (ved. odb. obchodu a cest. ruchu). V závěru plenárního zasedání poděkovala s. V. Buchtová za účast, pozvala občany na oslavu 69. výročí VŘSR a zasedání ukončila.

 

6. Plenární zasedání

6. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 9. prosince 1986 v Městském kulturním domě za účasti 91 poslance Měst NV, 4 poslanců ONV, 1 poslance KNV a 196 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájila a řídila místopředsedkyně Městského národního výboru s. Věra Buchtová. Přivítala mezi hosty s. RSDr Jaromíra Koska, tajemníka Okresního národního výboru.

V interpelaci poslanců vystoupil ing. Dlohoš (posl. Měst NV) s dotazem, kdy bude započato s výstavbou prodejny na Holubce. Ing Pelikán (ved. odb. výstavby) – seznámil plenární zasedání s tvorbou a ochranou životního prostředí v působnosti Městského národního výboru se zaměřením na vodní zdroje. Ing. Michálek (předs. komise MTV) seznámil plenární zasedání s programem rozvoje tělesné výchovy a sportu na rok 1987 v působnosti Měst NV v Novém Městě na Moravě. S. Jaromír Čejka (tajemník Měst NV) – seznámil plenární zasedání s plány práce plenárních zasedání, rady Městského národního výboru a Výboru lidové kontroly na rok 1987. V další diskusi plenárního zasedání vystoupili: s. ing Černý (posl. Měst NV) – vznesl dotaz jakým způsobem bude omezeno

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie