O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 170

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

jící se trend. S. RSDr Jar. Kosek (tajemník ONV) – kriticky vystoupil ke zprávě o hospodaření Městského národního výboru, jmenovitě k nízkému plnění plánu oprav a údržby a k akcím „Z“. Závěr diskuse provedla s. místopředsedkyně V. Buchtová. Odbor výstavby zajistí rozbor vody v Hlinném a provede informovanost občanů k výsledkům. Změny jízdních řádů budou oznámeny na příštím plenárním zasedání. K nedostatkům veřejného osvětlení vystoupil s. Salamon, ředitel TS – u jeho zařízení stále chybí jeden elektrikář. Uvedl, že během 14 dnů bude do vedlejšího pracovního poměru přijat elektrikář s pracovní působností pouze pro Nové Město na Moravě.

Na závěr plenárního zasedání poděkovala místopředsedkyně Měst NV V. Buchtová za účast a pozváním občanů na oslavu 42. výročí SNP zasedání ukončila.

 

5. Plenární zasedání

 

5. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 30. října 1986 v MKD za účasti 92 poslanců Měst NV, 9 poslanců ONV, 1 poslance ČNR a 204 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájila a řídila místopředsedkyně V. Buchtová. V úvodu omluvila s. Petra Klapače, předsedu Měst NV, který 14. října vážně onemocněl (srdeční infarkt) a jeho nemoc si vyžádá dlouhodobé léčení. Jménem pléna mu popřála brzké uzdravení a návrat do funkce. Po jeho nepřítomnost bude s. V. Buchtová zastupovat předsedu Měst NV. Dále přivítala ing. A. Žáka, předsedu ONV a poslance ČNR s. Fr. Vrbku. Rada Měst NV se od posledního plenárního zasedání sešly čtyřikrát a na svých zasedáních projednala:

27. srpna 1986 – zhodnocení výsledků školního roku 1985/86 a připravenost škol na další školní rok. Schválila návrh na snížení kapacity v jeslích na Tyršově ulici z 65 dětí na 55 a v jeslích na ulici Drobného ze 45 na 35 dětí. Dále projednala zprávu o činnosti Agitačního střediska MěV KSČ v I. pololetí roku 1986, seznamy pozemků pro výstavbu rodinných domků. Doporučila ke kladnému vyřízení žádost o udělení vyjímky ze stavební uzávěry pro výstavbu rehabilitačního střediska „Horník“ v lokalitě Sýkovec. Rada projednala návrh na odprodej nemovitostí domů č. p. 770 a č. p. 79 do soukromého vlastnictví a s odprodejem vyslovila nesouhlas.

10. září 1986 – projednala zajištění podzimních směn Národní fronty a zhodnotila činnost Městského kulturního domu za I. pololetí tohoto roku. Uložila řediteli MKD zabezpečit konání tzv. „odpoledních čajů“ pro mládež. Dále pak projednala usnesení rady ONV k omezení blahopřání – novoročenek k novému roku.

24. září 1986 – rada projednala stav výstavby prodejny Domácích potřeb v Novém Městě na Moravě (předpoklad dokončení je začátek roku 1987). Projednala rovněž připravenost organizací na topnou sezónu 1986/87 v našem městě. Zabývala se též stavem příprav vý-

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie