O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 17

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

hřišti 630 brig. hodin. Rovněž ostatní organizace jako ČSP, ČSŽ, SSM, ČMS se podílely brigádnicky na svých akcích i akcích pořádaných OV. Veřejné schůze KSČ dne 7. listopadu 1983 spojené s oslavou VŘSR se zúčastnilo hodně občanů. Hlavní referát přednesl předseda OV s. Karel Novotný. V zimních měsících byly uspořádány lyžařské závody ve všech kategoriích s účastí 107 startujících.

 

Olešná

V průběhu roku 1983 se občanský výbor a občané obce zabývali následujícími akcemi: přestavba mateřské školy, budování hřiště pro děti, drobná údržba veřejných komunikací, zokruhování veřejné el. sítě od bytovky JZD a opravu přípojky k Žákovým.

OV organizoval brigádnickou pomoc při přístavbě MŠ. Zvláště dobře byly plněny úkoly po dobu prázdnin, kdy byla zajištěna přístavba jídelny, výměna zárubní, oken, elektrické instalace, obložení a podlahy. Na této akci volebního programu bylo odpracováno celkem 1.458 brig. hodin, z toho 117 hod. zdarma.

Výsledky brigádnické činnosti a směn NF: Při pomoci zemědělství odpracováno 218 hodin, na úpravě zelených ploch 115 brig. hodin, na likvidaci následků povodně (2. června 1983) 95 hodin, bylo vysázeno 200 ks lesních stromků. Při sběru odpadních surovin bylo sebráno a odevzdáno 26 q železného šrotu, 210 kg starého papíru, 125 kg textilu.

Z kulturních akcí byly provedeny: 1 přednáška pro mládež, 8 rozhlasových relací, oslava Vítězného února pro veřejnost, besídka k MDŽ pro veřejnost, výstavka ručních prací, u příležitosti MDD sportovní odpoledne pro děti.

Veřejná schůze ZO KSČ se konala 24. října 1983 a na jejím pořadu byly hlavně otázky dalšího rozvoje obce.

Velká pozornost byla věnována ochraně životního prostředí. Bylo dbáno na čistotu vody v potoce protékajícím obcí, byla určena místa veřejných skládek. Upozornila se CHKO na zabezpečení proti nalomení chráněné lípy vedené pod č. 881/1.

V obci jsou složky NF – ČSŽ, ČSPO, SSM, ČČK, 5 členů MJ je organizováno v Zubří. V Měst NV jsou 4 poslanci obce, kteří jsou zároveň členy OV.

 

Petrovice

Veškeré dění v obci řídil aktivní občanský výbor. Zasedal každé první úterý v měsíci. Jednání se zúčastňovali vždy poslanci Měst NV se kterými byly řešeny problémy obce a její potřeby. OV byl ve styku s občany, které během I. pololetí 3x navštívil. Každý člen OV Petrovice má styk s pěti domácnostmi v obci.

Při plnění volebního programu NF bylo odpracováno celkem 1.388 brigádnických hodin, z toho 270 hodin mládeží. Byly prováděny následující práce: úklid veřejných prostranství, pokládka 90 b. m. kanálových rour, zbudování opěrné zdi u rybníka, demolice jednoho objektu, příprava materiálu na zábradlí u pomníku padlých a ostatní potřebné práce (údržba místních komunikací v zimě, prořez křovin a p.). Celkem bylo založeno 30 m2 nových ze-

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie