O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 169

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

výbor byl přítomen tajemník RSDr. Jaromír Kosek.

Rada Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se od posledního plenárního zasedání sešla třikrát a na svých zasedáních projednala:

2. července 1986 – vyhodnocení kontrolní činnosti SOD a SR za I. pololetí roku 1986, ustavení aktivu mladých poslanců při Městském výboru Socialistického svazu mládeže (do 15. září 1986 bude předložen vedením aktivu pětičlenné radě Měst NV plán činnosti). Projednala zprávu o došlých stížnostech: v I. pololetí roku došlo na Městský národní výbor a v zákonné lhůtě bylo vyřízeno celkem 6 stížností. Schválila udělení pamětních medailí pro ZO SPO Maršovice a dalším dvěma členům ZO SPO k 80. výročí založení tohoto sboru.

16. července 1986 – rada projednala rozpracování závěrů XVII. sjezdu KSČ, krajské, okresní a městské konference KSČ v podmínkách Městského národního výboru. Dále provedla hodnocení Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti města za I. pololetí 1986. Konstatovala, že termín předání objektu stavby Domácích potřeb obchodní organizaci (říjen 1986) je reálný a splnitelný. Zjistila, že stavba akce „Z“ – vodovod Rokytno postrádá mechanizační prostředky a že je nutno zlepšit agitaci na úseku brigádnické činnosti a pomoci na všech stávajících akcích „Z“.

13. srpna 1986 – rada provedla vyhodnocení celoměstského socialistického závazku za I. pololetí roku. Byl kritizován přístup některých podniků a organizací, které nepředložily podklady pro vyhodnocení vůbec, nebo až po požadovaném termínu. Dále projednala výsledky hospodaření Městského národního výboru a jím řízených organizací za I. pololetí tohoto roku a zhodnotila stav a vývoj kriminality v působnosti městských orgánů. Rada Měst NV vyslovila souhlas s organizováním besedy a setkáním se spisovateli, kteří píší pro děti (1x ročně). Rada schválila jednostupňový projekt náhradní smuteční obřadní síně, která bude realizována v rámci investiční akce „Z“. V interpelaci poslanců na plenárním zasedání vystoupili: s. Jar. Dvořák (posl. Měst NV) – kritika špatné kvality vody v Hlinném, kde obsah dusičnanů dosahuje vysokého nepřípustného procenta. Žádá, aby OHES opětovně prověřil kvalitu vody a občané byli seznámeni s výsledkem. S. Skalníková (posl. Měst NV) – po živelné kalamitě z 12. 8. t. r. (vichřice s deštěm) je velice špatný stav chodníků. Nejhorší stav je v prostoru Komenského náměstí a Brněnské ulici (kolem HGVU).

V další diskusi vystoupili: s. Bělohlávek (posl. Měst NV) – upozornil na problematiku zastávek ČSD v Olešné a Radňovicích. Na stanice byly umístěny buňky z plechu (Prefa). V roce 1987 zbuduje Drahstav Břeclav zděné čekárny. S. Břečková (čl. rady Měst NV) – požaduje vyjádření k jízdním řádům ČSD a ČSAD. Ing Černý (posl. Měst NV) – kritizoval ve svém vystoupení nedostatečnost oprav veřejného elektrického osvětlení. Mjr. JUDr Hromádka (náčelník OO VB) – seznámil zasedání s vývojem kriminality v Jm kraji i v okrese Žďár n/Sáz. Uvedl, že ve správním území našeho města má kriminalita snižu-

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie