O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 167

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

souboru Lidové školy umění v Novém Městě na Moravě.

Složení slibu poslanců Městského národního výboru – text slibu přečetl poslanec Měst NV s. ing Richard Latislav. Přítomní poslanci svůj slib potvrdili podáním ruky a slovem „slibuji“ předsedajícímu a podepsaný text slibu odevzdali.

s. Tomáš Marek přednesl návrh plenárního zasedání na zvolení předsedy Městského národního výboru. Zdůvodnění a charakteristiku jmenovaného přednesl s. František Dvořák, předseda Mě V KSČ. Do funkce předsedy Měst NV byl jednomyslně zvolen s. Petr Klapač, nar. 1945, člen KSČ. S. Tomáš Marek předal řízení pléna a závěsný odznak předsedy Měst NV s. Petru Klapačovi. S. Klapač poděkoval poté všem poslancům za projevenou důvěru a vyzval s. Tomáše Marka, aby složil poslanecký slib. Poté následovala volba dalších funkcionářů a členů rady Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě.

Do funkcí místopředsedů byli zvoleni jednomyslně:

s. Věra Buchtová, narozená v roce 1949, členka KSČ

s. František Dvořák, narozený v roce 1936, člen KSČ (neuvolněná funkce)

Do funkce tajemníka Měst NV byl jednomyslně zvolen s. Jaromír Čejka, narozený v roce 1952, člen KSČ.

Za další členy rady Měst NV byli jednomyslně zvoleni následující soudružky a soudruzi: Vlasta Břečková, učitelka, naroz. 1945, bezpartijní; ing Bohumír Nosek, ředitel LZ Nové Město, naroz. 1938, člen KSČ, ing Miroslav Zedník, technik UD Dol. Rožínka, naroz. 1943, člen KSČ, ing Richard Latislav, technik UD Dol. Rožínka, naroz. 1951, člen KSČ, s. Jana Slezáková, zdravotní sestra OÚNZ, naroz. 1958, členka KSČ, Jaroslava Valíková, výrob. dispečerka n. p. Sport, naroz. 1945, bezpartijní, Tomáš Marek, důchodce, naroz. 1928, člen KSČ, Pavel Kubík, ved. dopravy k. p. Chirana, člen KSČ, naroz. 1949; ing Ladislav Mička, předseda JZD Vzlet, naroz. 1935, člen KSČ.

Za předsedu Výboru lidové kontroly byla navržena a jednomyslně zvolena s. JUDr. Ivana Císařová, naroz. 1960; právník OÚNZ, členka KSČ.

Za místopředsedu VLK byl navržen a jednomyslně zvolen s. František Šusták, naroz. 1947, prac. UP-IV, bezpartijní.

Dále bylo přistoupeno ke zřízení jednotlivých komisí a k volbě jejich funkcionářů. Byly zřízeny komise: 1. – plánovací, 2. finanční, 3. bytového a místního hospodářství, 4. obchodu a cestovního ruchu, 5. školství a kultury, 6. sociálních věcí a zdravotnictví, 7. pro mládež a tělesnou výchovu, 8. veřejného pořádku, 9. dopravy, 10. vodního, lesního hospodářství a zemědělství, 11. výstavby.

Byly ustaveny správní komise Měst NV: Komise péče o rodinu a děti a Komise pro projednávání přestupků.

Podle ustanovení vlády ČSRČ č. 239/1976 se doporučilo PZ Měst NV potvrdit do funkcí vedoucích odborů dosavadní vedoucí odborů Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě:

Odbor plánovací a finanční: s. Petr Dvořák

Odbor výstavby, vodního a lesního hospod. a zemědělství: s. ing Jan Pelikán

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie